Wishing you and your family A Very Happy Navratri

Hanuman Chalisa Lyrics - Telugu, Meaning - జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర

Post a Comment

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu & Meaning along with PDF. Telugu Hanuman Chalisa Lyrics, JAI HANUMAN హనుమాన్ చాలీసా, HANUMAN CHALISA SONG LYRICS TELUGU.

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా


HANUMAN CHALISA LYRICS IN TELUGU WITH MEANING


దోహా-

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ

నిజమన ముకుర సుధారి

వరణౌ రఘువర విమల యశ

జో దాయక ఫలచారి ||


అర్థం – శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మముల ధూళితో అద్దము వంటి నా మనస్సును శుభ్రపరుచుకుని, చతుర్విధ ఫలములను ఇచ్చు పవిత్రమైన శ్రీరఘువర (రామచంద్ర) కీర్తిని నేను తలచెదను.


బుద్ధిహీన తను జానికే

సుమిరౌ పవనకుమార

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి

హరహు కలేశ వికార ||


అర్థం – బుద్ధిహీన శరీరమును తెలుసుకొని, ఓ పవనకుమారా (ఆంజనేయా) నిన్ను నేను స్మరించుచున్నాను. నాకు బలము, బుద్ధి, విద్యను ప్రసాదించి నా కష్టాలను, వికారాలను తొలగించుము.


చౌపాఈ-

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర |

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||


అర్థం – ఓ హనుమంతా, జ్ఞానము మరియు మంచి గుణముల సముద్రమువంటి నీకు, వానరజాతికి ప్రభువైన నీకు, మూడులోకాలను ప్రకాశింపజేసే నీకు జయము జయము.


రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||


అర్థం – నీవు శ్రీరామునకు దూతవు, అమితమైన బలము కలవాడవు, అంజనీదేవి పుత్రుడిగా, పవనసుత అను నామము కలవాడవు.


మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||


అర్థం – నీవు మహావీరుడవు, పరాక్రమముతో కూడిన వజ్రము వంటి దేహము కలవాడవు, చెడు మతి గల వారిని నివారించి మంచి మతి కలవారితో కలిసి ఉండువాడవు,


కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||


అర్థం – బంగారురంగు గల దేహముతో, మంచి వస్త్రములు కట్టుకుని, మంచి చెవి దుద్దులు పెట్టుకుని, ఉంగరాల జుట్టు కలవాడవు.


హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||


అర్థం – ఒక చేతిలో వజ్రాయుధము (గద), మరొక చేతిలో విజయానికి ప్రతీక అయిన ధ్వజము (జెండా) పట్టుకుని, భుజము మీదుగా జనేయును (యజ్ఞోపవీతం) ధరించినవాడవు.


శంకర సువన కేసరీనందన |

తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || ౬ ||


అర్థం – శంకరుని అవతారముగా, కేసరీ పుత్రుడవైన నీ తేజస్సును ప్రతాపమును చూసి జగములు వందనము చేసినవి.

 

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||


అర్థం – విద్యావంతుడవు, మంచి గుణములు కలవాడవు, బుద్ధిచాతుర్యము కలవాడవు అయిన నీవు శ్రీ రామచంద్ర కార్యము చేయుటకు ఉత్సాహముతో ఉన్నవాడవు.


ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||


అర్థం – శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు యొక్క చరిత్రను వినుటలో తన్మయత్వము పొంది, శ్రీ సీతా, రామ, లక్ష్మణులను నీ మనస్సులో ఉంచుకున్నవాడవు.


సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |

వికటరూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||


అర్థం – సూక్ష్మరూపము ధరించి సీతమ్మకు కనిపించినవాడవు, భయానకరూపము ధరించి లంకను కాల్చినవాడవు.


భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||


అర్థం – మహాబలరూపమును ధరించి రాక్షసులను సంహరించినవాడవు, శ్రీరామచంద్రుని పనులను నెరవేర్చినవాడవు.


లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||


అర్థం – సంజీవిని తీసుకువచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించిన నీ వల్ల శ్రీరఘువీరుడు (రాముడు) చాలా ఆనందించాడు.


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||

 పాఠభేదః – కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయి 


అర్థం – అంత ఆనందంలో ఉన్న శ్రీరాముడు నిన్ను మెచ్చుకుని, తన తమ్ముడైన భరతుని వలె నీవు తనకు ఇష్టమైనవాడవు అని పలికెను.


సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||


అర్థం – వేనోళ్ల నిన్ను కీర్తించిన శ్రీరాముడు ఆనందంతో నిన్ను కౌగిలించుకున్నాడు.


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||


యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || ౧౫ ||


అర్థం – సనకాది ఋషులు, బ్రహ్మాది దేవతలు, నారదుడు, విద్యావిశారదులు, ఆదిశేషుడు, యమ కుబేరాది దిక్పాలురు, కవులు, కోవిదులు వంటి ఎవరైనా నీ కీర్తిని ఏమని చెప్పగలరు?


తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||


అర్థం – నీవు సుగ్రీవునికి చేసిన గొప్ప ఉపకారము ఏమిటంటే రాముని తో పరిచయం చేయించి రాజపదవిని కలిగించావు.


తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||


అర్థం – నీ ఆలోచనను విభీషణుడు అంగీకరించి లంకకు రాజు అయిన విషయము జగములో అందరికి తెలుసు.


యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||


అర్థం – యుగ సహస్ర యోజనముల దూరంలో ఉన్న భానుడిని (సూర్యుడిని) మధురఫలమని అనుకుని అవలీలగా నోటిలో వేసుకున్నవాడవు.


ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||


అర్థం – అలాంటిది శ్రీరామ ప్రభు ముద్రిక (ఉంగరమును) నోటకరచి సముద్రాన్ని ఒక్క ఉదుటన దూకావు అంటే ఆశ్చర్యం ఏముంది?

 

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||


అర్థం – జగములో దుర్గము వలె కష్టమైన పనులు నీ అనుగ్రహం వలన సుగమం కాగలవు.


రామ దువారే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || ౨౧ ||


అర్థం – శ్రీరామ ద్వారానికి నీవు కాపలాగా ఉన్నావు. నీ అనుమతి లేకపోతే ఎవరైన అక్కడే ఉండిపోవాలి.


సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||


అర్థం – నీ ఆశ్రయములో అందరు సుఖముగా ఉంటారు. నీవే రక్షకుడవు అయితే ఇంకా భయం ఎందుకు?


ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || ౨౩ ||


అర్థం – నీ తేజస్సును నీవే నియంత్రిచగలవు. నీ కేకతో మూడులోకాలు కంపించగలవు.


భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||


అర్థం – భూతములు, ప్రేతములు దగ్గరకు రావు, మహావీర అనే నీ నామము చెప్తే.


నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||


అర్థం – రోగములు నశిస్తాయి, పీడలు హరింపబడతాయి, ఓ హనుమంతా! వీరా! నీ జపము వలన.


సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||


అర్థం – మనస్సు, కర్మ, వచనము చేత ధ్యానము చేస్తే సంకటముల నుంచి, ఓ హనుమంతా, నీవు విముక్తునిగా చేయగలవు.


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||


అర్థం – అందరికన్నా తాపసుడైన రాజు శ్రీరాముడు. ఆయనకే నీవు సంరక్షకుడవు.


ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |

సోయి అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||

 

అర్థం – ఎవరు కోరికలతో నీవద్దకు వచ్చినా, వారి జీవితంలో అమితమైన ఫలితాలను ఇవ్వగలవు.


చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||


అర్థం – నాలుగుయుగాలలో నీ ప్రతాపము ప్రసిద్ధము మరియు జగత్తుకు తెలియపరచబడినది.


సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||


అర్థం – సాధువులకు, సంతులకు నీవు రక్షకుడవు. అసురులను అంతము చేసినవాడవు, రాముని ప్రేమపాత్రుడవు.


అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |

అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || ౩౧ ||


అర్థం – ఎనిమిది సిద్ధులు, తొమ్మిది నిధులు ఇవ్వగలిగిన శక్తి జానకీమాత నీకు వరంగా ఇచ్చినది.


రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||


అర్థం – నీ వద్ద రామరసామృతం ఉన్నది. దానితో ఎల్లప్పుడు రఘుపతికి దాసునిగా ఉండగలవు.


తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||


అర్థం – నిన్ను భజిస్తే శ్రీరాముడు లభించి, జన్మ జన్మలలో దుఃఖముల నుండి ముక్తుడను అవ్వగలను.


అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ |  రఘువర **]

జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||


అర్థం – అంత్యకాలమున శ్రీరఘుపతి పురమునకు వెళితే, తరువాత ఎక్కడ పుట్టినా హరిభక్తుడని కీర్తింపబడుతారు.


ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ || ౩౫ ||


అర్థం – వేరే దేవతలను తలుచుకునే అవసరంలేదు. ఒక్క హనుమంతుడే సర్వసుఖాలు కలిగించగలడు.


సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||


అర్థం – కష్టాలు తొలగిపోతాయి, పీడలు చెరిగిపోతాయి, ఎవరైతే బలవీరుడైన హనుమంతుని స్మరిస్తారో.


జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |

కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||


అర్థం – జై జై జై హనుమాన స్వామికి. గురుదేవుల వలె మాపై కృపను చూపుము.


యహ శతవార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ || ౩౮ ||


అర్థం – ఎవరైతే వందసార్లు దీనిని (పై శ్లోకమును) పఠిస్తారో బంధముక్తులై మహా సుఖవంతులు అవుతారు.


జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||


అర్థం – ఎవరైతే ఈ హనుమాన చాలీసాను చదువుతారో, వారి సిద్ధికి గౌరీశుడే (శివుడు) సాక్షి.


తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||


అర్థం – తులసీదాసు (వలె నేను కూడా) ఎల్లపుడు హరికి (హనుమకు) సేవకుడిని. కాబట్టి నా హృదమును కూడా నీ నివాసముగ చేసుకో ఓ నాథా (హనుమంతా).


దోహా-

పవనతనయ సంకట హరణ

మంగళ మూరతి రూప ||

రామ లఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సుర భూప ||


అర్థం – పవన కుమారా, సంకటములను తొలగించువాడా, మంగళ మూర్తి స్వరూపా (ఓ హనుమంతా), రామ లక్ష్మణ సీతా సహితముగా దేవతా స్వరూపముగా నా హృదయమందు నివసించుము.


> ఈ అర్థము మండా కృష్ణశ్రీకాంత శర్మ కు స్ఫురించి వ్రాయబడినది.


HANUMAN CHALISA SONG LYRICS TELUGU PDF DOWNLOAD


Shiva Gopal
Hi, Welcome to "LyricsPULP.com" The best place to learn the Old & Latest Song Lyrics is by reading LyricsPULP.com. For the new readers, I’m Shiva Gopal, Founder of LyricsPULP.com. LyricsPULP.com is All About Telugu, Hindi, English, Tamil, Punjabi - Song Lyrics I’m an ITI - Electrician Student by education.

Related Posts

Post a Comment