Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా
Hanuman Chalisa Lyrics Telugu - హనుమాన్ చాలీసా


 Category:   Hanuman Chalisa
 Music   Label:   THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS


HANUMAN CHALISA LYRICS IN TELUGU


శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ

నిజమన ముకుర సుధారి

వరణౌ రఘువర విమల యశ

జో దాయక ఫలచారి ||


బుద్ధిహీన తను జానికే

సుమిరౌ పవనకుమార

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి

హరహు కలేశ వికార ||


జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర |

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||


రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||


మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||


కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||


హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||


శంకర సువన కేసరీనందన |

తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || ౬ ||


విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||


ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||


సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |

వికటరూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||


భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||


లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||


సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||


యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || ౧౫ ||


తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||


తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||


యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||


ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||


దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||


రామ దువారే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || ౨౧ ||


సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||


ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || ౨౩ ||


భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||


నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||


సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||


ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |

సోయి అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||


చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||


సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||


అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |

అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || ౩౧ ||


రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||


తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||


అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ | 

జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||


ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ || ౩౫ ||


సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||


జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |

కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||


యహ శతవార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ || ౩౮ ||


జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||


తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||


పవనతనయ సంకట హరణ

మంగళ మూరతి రూప ||

రామ లఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సుర భూప ||


HANUMAN CHALISA SONG LYRICS TELUGU MEANING


WATCH HANUMAN CHALISA LYRICAL - MUSIC VIDEO 


HANUMAN CHALISA SONG LYRICS TELUGU PDF DOWNLOAD

Print PDF Quick Download Lyrics

You may like these posts