అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం Ashta Lakshmi Stotram Lyrics • Telugu Sumanasa Vandita Lyrics - LyricsPULP.com

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics from Telugu Devotional Lyrics.

అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం Ashta Lakshmi Stotram Lyrics • Telugu Sumanasa Vandita Lyrics - LyricsPULP.com

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics In Telugu & English with Meaning and Lyrics Download PDF, Sumanasa Vandita Lyrics


Maha Ganapathim  Credits:

Song: Ashta Lakshmi Stotram
Song Category: Devotional Telugu
Music: Satyadev J
Album: Telugu Devotional
Singer: Nitya Santhoshini
Music Label: Aditya Bhakti


Ashta Lakshmi Stotram Lyrics In English


Sumanasa Vanditha Sundarii Madhavi

Chandra Sahodhari Hemamaye

Munigana Vanditha Mokshapradhaayini

Manjula Bhaashinii Vedhanuthe

Pankajavaasini Devasupoojitha

Sadguna Varshini Shanthi Yuthe

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Aadhilakshmi Sadhaapaalam Maam

Aadhilakshmi Sadhaapaalam Maam


AyikaliKalmashaa Naashini Kaamini

Vaidhika Roopini Vedhamaye

Ksheera Samudbhava Mangala Roopini

Manthra Nivaasinii Manthranuthee

Mangaladhaayini Ambujavaasini

Devaganaashritha Paadhayuthee

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Dhyanalakshmi Sadhaapaalam Maam

Dhyanalakshmii Sadhaapaalam Maam


Jayavara Varshini Vaishnavi Bharghavi

Manthra Swaroopini Manthraye

Suraganapoojithe Sheegra Phalapradha

Gnaana Vikaashini Shaasthranuthe

Bhava Bhayahaarinii Paapavimochani

Saadhu Janaashrithaa Paadhayuthe

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Dhairyalakshmii Sadhaapaalam Maam

Dhairyalakshmi Sadhaapaalam Maam


Jaya Jaya Durgathi Naashini Kaamini

Sarwa Phalaprada Shaashtramaye

Rathagajathuraga Padhaadhi Samaavrutha

Parijana Manditha Lokanuthee

Harihara Brahmmaa Supoojitha

Sevitha Thaapaa Nivaarini Paadhayuthe

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Gajalakshmi Sadhaapaalam Maam

Gajalakshmi Sadhaapaalam Maam


Ayikhagavaahini Mohini Chakrini

Raaga Vivardhini Gnanamaye

Gunagana Vaaridhi Lokahithaishini

Swara Saptha Vibhooshitha Gaananuthe

Sakala Suraasura Devamuneeshwara

Maanava Vanditaa Paadhayuthee

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Santhaanalakshmi Sadhaapaalam Maam

Santhaanalakshmi Sadhaapaalam Maam


Jaya Kamalaasani Sadgathi Dhaayini Gnanavikaasini Gaanamaye

Anudhina Marchitha Kumkuma Pankila

Dhooshitha Bhooshitha Vaasitha Vaadhyanuthe

Kanakadharasthuthi Vaibhava Vandhitha

Shankara Dheshika Maanyapadhee

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Vijayalakshmi Sadhaapaalam Maam

Vijayalakshmi Sadhaapaalam Maam


Pranatha Sureshwari Bhaarathi

Bharghavi Shoka Vinaashini Rathnamaye

Manimaya Bhushitha Karnaa Vibhushana

Shanti Samaavrutha Haasamukhe

Navanidhi Dhaayini Kalimalahaarini

Kaamitha Phaladha Karaabjayuthee

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kaamini

Vidhyakshmi Sadhaapaalam Maam

Vidhyakshmi Sadhaapaalam Maam


Dhimi Dhimi Dhim Dhimi Dhim Dhimi Dhim Dhimi

Dhundhubinaadha Supoornamaye

Ghama Ghama Ghanghama Ghanghama Ghanghama

Shankha Ninaadha Suvaadhyanuthe

Veda Puraanethi Haasa Supoojitha

Vaidhika Maarga Pradharshayuthe

Jaya Jaya Hey Madhusoodhana

Kaamini Dhanakshmi Sadhaapaalam Maam

Dhanakshmi Sadhaapaalam Maam


Ashta Lakshmi Stotram Lyrics In Telugu - అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం లిరిక్స్ తెలుగులో 


సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే

మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే

పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ఆదిలక్ష్మి సదాపాలయ మాం


అయికలికల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే

క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్ర నివాసిని మంత్రనుతే

మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ధాన్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం


జయవర వర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే

సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద జ్ఞాన వికాశిని శాస్త్రనుతే

భవ భయహారిణి పాపవిమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ధైర్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం


జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వ ఫలప్రద శాస్త్రమయే

రథగజతురగ పదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాప నివారిణి పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం


అయిఖగవాహిని మోహిని చక్రిణి రాగ వివర్ధిని జ్ఞానమయే

గుణగణ వారిధి లోక హితైషిణి స్వర సప్త విభూషిత గాననుతే

సకల సురాసుర దేవమునీశ్వర మానవ వందిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

సంతానలక్ష్మి సదా పాలయ మాం


జయ కమలాసని సద్గతి దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే

అనుదినమర్చిత కుంకుమ పంపిల ధూపిత భూషిత వాసిత వాద్యనుతే

కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

విజయలక్ష్మి సదాపాలయ మాం


ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోక వినాశిని రత్నమయే

మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాసముఖే

నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలద కరాబ్జయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

విద్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం


ధిమి ధిమి ధిం ధిమి ధిం ధిమి ధిం ధిమి దుందుబినాద సుపూర్ణమయే

ఘుమ ఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాద్యనుతే

వేద పురాణేతి హాస సుపూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం


WATCH Sumanasa Vandita వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - Sumanasa Vandita 


Ashta Lakshmi Stotram Lyrics Meaning


Sumanasa Vandita Sundari Madhavi Chandra sister Hemamaye

Manjula bhasini vedanute munigana vandita mokshapradayini

Pankajavasini Devasupujita Sadguna Varshini Shantiyute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Adilakshmi Sada Palaya Maam

Adilakshmi Sadapalaya Ma


Ayikalikalmasha nashini kamini Vedic form Vedamaye

Kshira Samudbhava Mangala Rupini Mantra Nivasini Mantranute

Mangaladaini Ambujavasini Devaganashrita Padayute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Dhanyalakshmi Sada Palaya Maam

Dhanyalakshmi Sadapalaya Ma


Jayavara Varshini Vaishnavi Bhargavi Mantra Swarupini Mantramaye

Suragana is revered as a quick fruitful knowledge evolutionist science

Bhava bhayaharini papavimochani sadhu janashrita padayute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Dhairyalakshmi Sada Palaya Maam

Dhairyalakshmi Sadapalaya Ma


Jaya Jaya Durgati Nashini Kamini is the most effective science

Rathagajaturaga padadi samavruta parijana mandita lokanute

Harihara Brahma Supujita Sevita Thapa Nivarini Padayute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Gazalakshmi Rupena Palaya Ma

Gazalakshmi Rupena Palaya Ma


Ayikhagavahini Mohini Chakrini Raga Vivardhini Jnanamaye

Gunagana varidhi loka hitaishini vocal sapta vibhushita gananute

All Surasura Devamunisvara Manava Vandita Padayute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Santanalakshmi Sada Palaya Maam

Santanalakshmi Sada Palaya Ma


Jaya Kamalasani Sadgati Daini Gnanavikasini Ganamaye

Anudinamarchita saffron pumps incense adorned vasita instrument

Kanakadharasthuti Vaibhava Vandita Shankara Desika Manyapade

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Vijayalakshmi Sada Palaya Maam

Vijayalakshmi Sadapalaya Ma


Pranata Sureshwari Bharti Bhargavi is the jewel of mourning

Manimaya Bhushita Karna Vibhushana Shanti Samavrutha Hasamukhe

Navanidhi daini kalimalaharini kamita phalada karabjayute

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Vidyalakshmi Sadapalaya Ma

Vidyalakshmi Sadapalaya Ma


Dhimi Dhimi Dhim Dhimi Dhim Dhim Dhim Dhundubinada Supurnamaye

Ghuma Ghuma Ghunghuma Ghunghuma Ghunghuma Sangha Slogan

If the Vedic mythology is performed on the revered Vedic path

Jaya Jaya Hey Madhusoodana Kamini Dhanalakshmi Rupena Palaya Ma

Dhanalakshmi Rupena Palaya Ma


There is no such Explanation for this Telugu Devotional. It is Clearly Written In Telugu Font Itself.

Translated Using Google Translate


Quick Download Maha Ganapathim Lyrics PDF