బిల్వాష్టకం BILVASHTAKAM SONG LYRICS - Lord Shiva Songs Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

బిల్వాష్టకం BILVASHTAKAM SONG LYRICS - Lord Shiva Songs Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

Bilvashtakam Song Lyrics In Telugu & English With Meaning And Song Lyrics PDF Download. బిల్వాష్టకం  Song Lyrics. 


BILVASHTAKAM SONG CREDITS:

Song Category: Devotional Telugu - బిల్వాష్టకం


BILVASHTAKAM SONG LYRICS IN ENGLISH


Thridhalam Thrigunaakaaram

Thrinethram Cha Thriyaayudham

Thrijanma Paapasamhaaram

Ekabilvam Shivaarpanam


Thrishaakhai Bilvapathraischa

Achhidhraih Komalaih Shubhaih

Thavapoojaam Karishyaami

Ekabilvam Shivaarpanam


Koti Kanyaa Mahaadhaanam

Thilaparvatha Kotayah

Kaanchanam Ksheeladhaanena

Ekabilvam Shivaarpanam


Kashi Kshethra Nivaasam Cha

Kaalabhairava Dharshanam

Prayaage Maadhavam Drushtvaa

Ekabilvam Shivaarpanam


Indhuvaare Vratham Sthithwaa

Niraahaaro Maheshwaraa

Naktham Houshyaami Devesha

Ekabilvam Shivaarpanam


Ramalinga Prathishtaa Cha

Vaivaahika Krutham Thadhaa

Thaakaanicha Sandhaanam

Ekabilvam Shivaarpanam


Akhandha Bilvapathram Cha

Aayutham Shivapoojanam

Krutham Naama Sahasrena

Ekabilvam Shivaarpanam


Umayaa Sahadevesha

Nandhi Vaahanameva Cha

Bhasmalepana Sarvaangam

Ekabilvam Shivaarpanam


Saalagraameshu Vipraanaam

Thataakam Dhashakoopayoh

Yagna Koti Sahasrasya

Ekabilvam Shivaarpanam


Dhanthi Koti Sahasreshu

Ashwamedha Shathakrathou

Kotikanyaa Mahaadhaanam

Ekabilvam Shivaarpanam


Bilvaanaam Dharshanam Punyam

Sparshanam Paapanaashanam

Aghora Paapa Samhaaram

Ekabilvam Shivaarpanam


Sahasra Vedha Paateshu

Brahmmasthaapana Muchyathe

Anekavratha Koteenaam

Ekabilvam Shivaarpanam


Annadhaana Sahasreshu

Sahasropa Nayanam Thadhaa

Aneka Janma Paapaani

Ekabilvam Shivaarpanam


Bilwasthothramidham Punyam

Yah Patesshiva Sannidhou

Shivalokamavaapnothi

Ekabilvam Shivaarpanam


బిల్వాష్టకం SONG LYRICS IN TELUGU - Lord Shiva Songs Lyrics


త్రిదళం త్రిగుణాకారం

త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం

త్రిజన్మ పాపసంహారం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ

అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః

తవపూజాం కరిష్యామి

ఏకబిల్వం శివార్పణం


కోటి కన్యా మహాదానం

తిలపర్వత కోటయః

కాంచనం క్షీలదానేన

ఏకబిల్వం శివార్పణం


కాశీక్షేత్ర నివాసం చ

కాలభైరవ దర్శనం

ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా

ఏకబిల్వం శివార్పణం


ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా

నిరాహారో మహేశ్వరాః

నక్తం హౌష్యామి దేవేశ

ఏకబిల్వం శివార్పణం


రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ

వైవాహిక కృతం తధా

తటాకానిచ సంధానం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


అఖండ బిల్వపత్రం చ

ఆయుతం శివపూజనం

కృతం నామ సహస్రేణ

ఏకబిల్వం శివార్పణం


ఉమయా సహదేవేశ

నంది వాహనమేవ చ

భస్మలేపన సర్వాంగం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


సాలగ్రామేషు విప్రాణాం

తటాకం దశకూపయోః

యజ్నకోటి సహస్రస్య

ఏకబిల్వం శివార్పణం


దంతి కోటి సహస్రేషు

అశ్వమేధ శతక్రతౌ

కోటికన్యా మహాదానం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం

స్పర్శనం పాపనాశనం

అఘోర పాపసంహారం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


సహస్రవేద పాటేషు

బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే

అనేకవ్రత కోటీనాం

ఏకబిల్వం శివార్పణం


అన్నదాన సహస్రేషు

సహస్రోప నయనం తధా

అనేక జన్మపాపాని

ఏకబిల్వం శివార్పణం


బిల్వస్తోత్రమిదం పుణ్యం

యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి

ఏకబిల్వం శివార్పణం


WATCH బిల్వాష్టకం వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - Lord Shiva Songs Lyrics


BILVASHTAKAM LYRICS MEANING - ENGLISH TRANSLATION 


There is no such Explanation for this Telugu Devotional Song. It is Clearly Written In Telugu Font Itself.

Meaning Geneareted Using Google Translate


The triad is triangular

Trinetram cha triayudham

Trinitarian genocide

Ekabilvam Shivarpanam


Trishakhaih Bilvapatraishcha

Achchidraih Komalaih Shubhaih

Tavapujam Karishyami

Ekabilvam Shivarpanam


Koti Kanya Mahadanam

Tilaparvata Kotayah

కాంచనం క్షీలదానేన

Ekabilvam Shivarpanam


Kashikshetra Residence Ch

Kalabhairava Darshan

Prayage Madhavam Drishtva

Ekabilvam Shivarpanam


Thus the circumcision status

Niraharo Maheshwarah

Naktam Haushyami Devesa

Ekabilvam Shivarpanam


Ramalinga Prestige Ch

Married Kritha Tadha

Tatakanicha connection

Ekabilvam Shivarpanam


Akhanda Bill Ch

The weapon is Shiva worship

Kritam nama sahasrena

Ekabilvam Shivarpanam


Umaya Sahadeva

Nandi Vahanameva Ch

Incineration Sarvangam

Ekabilvam Shivarpanam


Salagrameshu Vipranam

తటాకం దశకూపయో⁇

Yajnakoti Sahasrasya

Ekabilvam Shivarpanam


Danti Koti Sahasreshu

Ashvamedha Shatakratau

Kotikanya Mahadanam

Ekabilvam Shivarpanam


Bilvanam darshan is a virtue

Touch is annihilation

Awful massacre

Ekabilvam Shivarpanam


Sahasraveda Pateshu

If Brahmasthapana is closed

Anekavrata Kotinam

Ekabilvam Shivarpanam


Annadana Sahasreshu

Sahasropa Nayanam Tadha

Many unborn sin

Ekabilvam Shivarpanam


Bilvastotramidam Virtue

Yah Patheshsiva Sannidhau

Shivalokamavapnoti

Ekabilvam Shivarpanam


Quick Download Bilvashtakam Lyrics PDF