లింగాష్టకం LINGASHTAKAM SONG LYRICS - Lord Shiva Songs Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

లింగాష్టకం LINGASHTAKAM SONG LYRICS - Lord Shiva Songs Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

లింగాష్టకం LINGASHTAKAM SONG LYRICS - Lord Shiva Songs Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

Lingashtakam Song Lyrics In Telugu & English With Meaning And Song Lyrics PDF Download. లింగాష్టకం  Song Lyrics. 


LINGASHTAKAM SONG CREDITS:

Song Category: Devotional Telugu - లింగాష్టకం


LINGASHTAKAM SONG LYRICS IN ENGLISH


Brahmmamuraari Suraarchitha Lingam

Nirmala Bhaasitha Shobitha Lingam


Janmaja Dhukha Vinaashaka Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Devamuni Praparaarchitha Lingam

Kaamadhana Karunaakara Lingam


Raavana Dharpa Vinaashana Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Sarva Sugandha Sulepitha Lingam

Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam


Siddha Suraasura Vandhitha Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Kanaka Mahamani Bhooshitha Lingam

Fanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam


Dhakshasuyagna Vinaashana Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Kumkuma Chandana Lepitha Lingam

Pankaja Haara Sushobhitha Lingam


Santhitha Paapa Vinaashana Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Devaganaarchitha Sevitha Lingam

Bhaavairbhakthibhireva Cha Lingam


Dhinakara Koti Prabhaakara Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Ashtadhalopari Veshtitha Lingam

Sarvasamudhbava Kaarana Lingam


Ashtadharidhrya Vinaashana Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Suraguru Suravara Poojitha Lingam

Suravana Pushpa Sadhaarchitha Lingam


Paramapadham Paramaathmaka Lingam

Thathpranamaami Sadhaashiva Lingam


Lingashtakamidham Punyam

Yah PaTesshiva Sannidhau

Shivalokamavaapnothi

Shivena Saha Modhathe


లింగాష్టకం SONG LYRICS IN TELUGU - Lord Shiva Songs Lyrics


బ్రహ్మమురారి

సురార్చిత లింగం

నిర్మల భాసిత

శోభిత లింగం

జన్మజ దుఃఖ

వినాశక లింగం

తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం


దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం

కామదహన కరుణాకర లింగం

రావణ దర్ప వినాశన లింగం

తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం


సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం

బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం

సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం

తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం


కనక మహామణి

భూషిత లింగం

ఫణిపతి వేష్టిత

శోభిత లింగం

దక్షసుయజ్ఞ

వినాశన లింగం

తత్ప్రణమామి

సదాశివ లింగం


కుంకుమ చందన

లేపిత లింగం

పంకజ హార

సుశోభిత లింగం

సంచిత పాప

వినాశన లింగం

తత్ప్రణమామి

సదాశివ లింగం


దేవగణార్చిత

సేవిత లింగం

భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం

దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం

తత్ప్రణమామి

సదాశివ లింగం


అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం

సర్వసముద్భవ కారణ లింగం

అష్టదరిద్య్ర వినాశన లింగం

తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం


సురగురు సురవర పూజిత లింగం

సురవన పుష్ప

సదార్చిత లింగం

పరమపదం పరమాత్మక లింగం

తత్ప్రణమామి

సదాశివ లింగం


లింగాష్టకమిదం పుణ్యం

యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి

శివేన సహ మోదతే


WATCH లింగాష్టకం వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - Lord Shiva Songs Lyrics


LINGASHTAKAM LYRICS MEANING - ENGLISH TRANSLATION 


There is no such Explanation for this Telugu Devotional Song. It is Clearly Written In Telugu Font Itself.

Meaning Geneareted Using Google Translate


Brahmamurari

Secular gender

Nirmala Bhasita

Illuminated gender

Congenital grief

Destructive gender

Tatpranamami Sadasiva Lingam


The prophetic gender of God

Kamadahana is a compassionate gender

Ravana Darpa is the annihilation lingam

Tatpranamami Sadasiva Lingam


All-spice-packed gender

Gender is the cause of enlightenment

Siddha Surasura Vandita Lingam

Tatpranamami Sadasiva Lingam


Kanaka Mahamani

Adorned gender

ఫణిపతి వేష్టిత

Illuminated gender

దక్షసుయజ్ఞ

Gender of destruction

తత్ప్రణమామి

Sathasiva Lingam


Saffron sandalwood

Coated gender

Pankaja necklace

Elegant gender

Cumulative sin

Gender of destruction

తత్ప్రణమామి

Sathasiva Lingam


Devaganarchita

Gender of service

Bhavairabhaktibhireva cha lingam

Dinakara Koti Prabhakara Lingam

తత్ప్రణమామి

Sathasiva Lingam


Octagonal gender

The omnipresent causal gender

Ashtadaridya annihilation gender

Tatpranamami Sadasiva Lingam


Suraguru Suravara is the revered lingam

Suravana flower

Rational gender

The word is the ultimate gender

తత్ప్రణమామి

Sathasiva Lingam


Gender is a virtue

Yah Patheshsiva Sannidhau

Shivalokamavapnoti

If Shivena co-clashes


Quick Download Lingashtakam Lyrics PDF

Print PDF Quick Download Lyrics

You may like these posts