PANCHAYUDHA STOTRAM LYRICS - SRI VISHNU STOTRAM Lyrics [పంచాయుధ స్తోత్రం] - LyricsPULP.com

Panchayudha Stotram Song Lyrics from 'Telugu Devotional Songs Lyrics'. పంచాయుధ స్తోత్రం. 

PANCHAYUDHA STOTRAM LYRICS - SRI VISHNU STOTRAM Lyrics [పంచాయుధ స్తోత్రం] - LyricsPULP.com

Panchayudha Stotram Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download from Telugu 'Telugu Devotional Songs Lyrics' పంచాయుధ స్తోత్రం Song Lyrics


PANCHAYUDHA STOTRAM SONG CREDITS:

Song: Panchayudha Stotram , Sri Vishnu Stotram
Tag:
Lyrics:
Singer/s:
Music:
Category & Song Source: Devotional - Series


PANCHAYUDHA STOTRAM SONG LYRICS IN ENGLISH


Spurath Sahasraara Shikhaathi Theevram

Sudarshanam Bhaaskara Koti Thulyam

Suradhwishaam Praanavinaashi Vishnoh

Chakram Sadaaham Saranam Prapadhye

Vishnormukhotthaanila Poorithasya

Yasya Dhwanir Dhaanava Dharpahaamtha

Tham Paanchajanyam Sasikoti Shubhram

Shankham Sadaaham Saranam Prapadhyee


Hiranmayeem Meru Samaana Saaram

Koumudha Keem Dhaithyakulaka Haamthreem

Vaikuntha Vaamaagra Karaabhimrushtaam

Gadhaam Sadaaham Saranam Prapadhyee


Raksho Suraanaam Katinogra Kantha

Chhedakshara Chhonitha Dhigdha Dhaaraam

Tham Nandhakam Naama Hareh Pradheeptham

Khadgam Sadaaham Saranam Prapadhye

Yajjyaani Naadha Shravanaath Suraanaam

Chethaamsi Nirmuktha Bhayaani Sadhyah

Bhavanthi Dhaithyaashanibaana Varshaih

Shaarngam Sadaaham Saranam Prapadhye


Imam Hareh Pancha Mahaayudhaanaam

Sthavam Patedhyoo Nudhinam Prabhaathe

Samastha Dhukhaani Bhayaani Sadhyah

Paapaani Nashyanthi Sukhaani Santhi


Vanerane Shathru Jalaagni Madhye

Yadhruchha Yaapathsu Mahaa Bhayeshu

Idham Patan stotramanaakulaathmaa

Sukhee Bhavethe Thathkrutha Sarwa Rakshah


Sashankha Chakramsa Gadaasi Shaarngam

Peethaambaram Kousthu Bhavathsa Chihnam

Shriyaasamethojwala Shobhithaangam

Vishnum Sadaaham Saranam Prapadhye

Jale Rakshathu Vaaraah

Sthale Rakshathu Vaamanah

Atavyaam Naarasimhaaschha

Sarwatah Paathu Keshavah


PANCHAYUDHA STOTRAM SONG LYRICS IN TELUGU - పంచాయుధ స్తోత్రం లిరిక్స్ తెలుగులో 


స్ఫురత్ సహస్రార శిఖాతి తీవ్రం

సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం

సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః

చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే


విష్ణోర్ముఖోత్ధానిల పూరితస్య

యస్య ధ్వనిర్ దానవ దర్పహంతా

తం పాంచజన్యం శశి కోటి శుభ్రం

శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్యే

హిరణ్మయీం మేరు సమాన సారం

కౌమోద కీం దైత్యకులైక హంత్రీం

వైకుంఠవామాగ్ర కరాభిమృష్టామ్

గదాం సదాహం శరణం ప్రపద్యే


రక్షో సురాణాం కటినోగ్ర కంఠ

చ్చేదక్షర చ్చోణిత దిగ్ద ధారామ్

తం నందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం

ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే


యజ్జ్యాని నాద శ్రవనాత్ సురాణాం

చేతాంసి నిర్ముక్త భయాని సద్యః

భవంతి దైత్యాశనిబాణ వర్షై:

శార్ఙ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే

ఇమం హరేః పంచ మహాయుధానాం

స్తవం పటేద్యో నుదినం ప్రభాతే

సమస్త దుఃఖాని భయాని సద్యః

పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి


వనేరణే శత్రు జలాగ్నిమధ్యే

యదృచ్చ యాపత్సు మహాభయేషు

ఇదం పటన్ స్తోత్రమనాకులాత్మా

సుఖీ భవేత్ తత్క్రుత సర్వ రక్షః


సశంఖ చక్రంస గదాసి శార్ఙ్గం

పీతాంబరం కౌస్తు భవత్స చిహ్నం

శ్రియాసమేతోజ్జ్వల శోభితాంగం

విష్ణుం సదాహం శరణం ప్రపద్యే

జలే రక్షతు వారాహః

స్థలే రక్షతు వామనః

అటవ్యాం నారసింహశ్చ

సర్వతః పాతు కేశవః


WATCH పంచాయుధ స్తోత్రం వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - TELUGU DEVOTIONAL SONGS LYRICS


PANCHAYUDHA STOTRAM LYRICS MEANING - ENGLISH TRANSLATION 


Sfurat Sahasrara Shikhati intensity

Sudarshan is equal to Bhaskara Koti

Suradvisham Pranavinashi Vishnoh

Chakra sadaham sharanam prapadye


Vishnormukhothanila Puritasya

Yasya Dhvanir Danava Darpahanta

Tam Panchajanyam Shashi Koti clean

Shankham sadaham sharanam prapadye

Hiranmayim Meru is the equal essence

Kaumoda Keem is a giant hunter

Vaikunthavamagra Karabhimrishtam

Gadam sadaham sharanam prapadye


Raksho Suranam Katinogra Throat

Chchedakshara Chonita Digda Dharam

Tam nandakam nama hareh pradeepam

The sword always seeks refuge


Yajjani Nada Shravanath Suranam

Chetansi Nirmukta Bhayani Sadyah

Building Giant Varshai:

Shargam is always seeking refuge

Imam Hareh ​​Pancha Mahayudhanam

Praise be to Allaah

All sorrows and fears are present

Papani nasyanti sukhani santi


Vanerane is in the midst of enemy water

Coincidental Yapatsu Mahabhayeshu

This is Patan Stotramanakulatma

Sukhi Bhavet Tatkruta Sarva Rakshah


Sasankha Chakrasa Gadasi Shargam

Pitambaram is the symbol of Kaustu Bhavatsa

Sryasamethojjvala shobhitangam

Vishnu is always seeking refuge

Jale Rakshatu Varahah

Sthale Rakshatu Vamanah

Atavyam Narasimhashcha

సర్వత⁇ పాతు కేశవ⁇


Quick Download Panchayudha Stotram Lyrics