Sai Baba Chalisa Lyrics • Telugu శ్రీ షిరిడీ సాయి చాలీసా - LyricsPULP.com

Sai Baba Chalisa Lyrics from Telugu Devotional Lyrics.

Sai Baba Chalisa Lyrics • Telugu శ్రీ షిరిడీ సాయి చాలీసా - LyricsPULP.com

Sai Baba Chalisa Lyrics In Telugu with Meaning and Lyrics Download PDF, Sumanasa Vandita Lyrics.


Sai Baba Chalisa Credits:

Song: శ్రీ షిరిడీ సాయి చాలీసా
Song Category: Devotional Telugu
Album: Telugu Devotional


Sai Baba Chalisa Lyrics In Telugu - శ్రీ షిరిడీ సాయి చాలీసా లిరిక్స్ తెలుగులో 


షిరిడీవాస సాయిప్రభో

జగతికి మూలం నీవే ప్రభో

దత్త దిగంబర అవతారం

నీలో సృష్టి వ్యవహారం ||2||

త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ

కరుణించి కాపాడోయి

దర్శన మియ్యగరావయ్యా

ముక్తికి మార్గం చూపుమయా


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


కఫిని వస్త్రము ధరియించి

భుజమునకు జోలీ తగిలించి

నింబ వృక్షము ఛాయలో

ఫకీరు వేషపుధారణలో

కలియుగమందున వెలసితివి

త్యాగం సహనం నేర్పితివి

షిరిడీ గ్రామం నీ వాసం

భక్తుల మదిలో నీ రూపం


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


చాంద్ పాటిల్ ను కలుసుకుని

ఆతని బాధలు తెలుసుకొని

గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి

పాటిల్ బాధను తీర్చితివి

వెలిగించావు జ్యోతులను

నీవుపయోగించీ జలము

అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం

చూసి వింతైన ఆ దృశ్యం


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


బాయ్జా చేసెను నీ సేవ

ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా

నీ ఆయువును బదులిచ్చి

తాత్యాను నీవు బ్రతికించి

పశుపక్షులను ప్రేమించి

ప్రేమతో వాటిని లాలించి

జీవులపైన మమకారం

చిత్రమయా నీ వ్యవహారం


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


నీ ద్వారములో నిలిచితిని

నిన్నే నిత్యం కొలిచితిని

అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా

ఓ షిరిడీశా దయామయా

ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ

నీలో నిలిచెను శ్రీసాయి

నీ ధుని మంటల వేడిమికి

పాపము పోవును తాకిడికి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


ప్రళయ కాలము ఆపితివి

భక్తులను నీవు బ్రోచితివి

చేసి మహామ్మారీ నాశం

కాపాడి షిరిడి గ్రామం

అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి

లీలా మహత్యం చూపించి

శ్యామాను బ్రతికించితివి

పాము విషము తొలగించి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం

నశియించే ఆతని సహనం

ఊదీ వైద్యం చేసావు

వ్యాధిని మాయం చేసావు

కాకాజీకి ఓ సాయి

విఠల దర్శన మిచ్చితివి

దామూకిచ్చి సంతానం

కలిగించితివి సంతోషం


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


కరుణాసింధూ కరుణించు

మాపై కరుణా కురిపించు

సర్వం నీకే అర్పితము

పెంచుము భక్తి భావమును

ముస్లిం అనుకొని నిను మేఘా

తెలుసుకుని ఆతని బాధ

దాల్చి శివశంకర రూపం

ఇచ్చావయ్యా దర్శనము


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


డాక్టరుకు నీవు రామునిగా

బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా

నిమోనుకరుగు మారుతిగా

చిదంబరకు శ్రీగణపతిగా

మార్తాండకు ఖండోబాగా

గణూకు సత్యదేవునిగా

నరసింహస్వామిగా జోషికి

దర్శనము మిచ్చిన శ్రీసాయి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


రేయి పగలు నీ ధ్యానం

నిత్యం నీ లీలా పఠనం

భక్తితో చేయ్యండి ధ్యానం

లభించును ముక్తికి మార్గం

పదకొండు నీ వచనాలు

బాబా మాకవి వేదాలు

శరణణి వచ్చిన భక్తులను

కరుణించి నీవు బ్రోచితివి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


అందరిలోన నీ రూపం

నీ మహిమా అతిశక్తిమాయం

ఓ సాయి మేము మూఢులము

ఒసగుమయా నీవు జ్ఞానమును

సృష్టికి నీవే నయమూలం

సాయి మేము సేవకులం

సాయి నామమే తలచెదము

నిత్యము సాయిని కొలిచెదము


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


భక్తి భావన తెలుసుకొని

సాయిని మదిలో నిలుపుకొని

చిత్తంతో సాయీ ధ్యానం

చెయ్యండీ ప్రతినిత్యం

బాబా కాల్చిన ధుని ఊది

నివారించెను అది వ్యాధి

సమాధి నుండి శ్రీసాయి

భక్తులను కాపాడేనోయి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


మన ప్రశ్నలకు జవాబులు

తెలుపును సాయి చరితములు

వినండి లేక చదవండి

సాయి సత్యము చూడండి

సత్సంగమును చేయండి

సాయి స్వప్నము పొందండి

భేద భావమును మానండి

సాయి మన సద్గురువండి


||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||


వందనమయ్యా పరమేశా

ఆపద్భాందవ సాయీశా

మా పాపములూ కడతేర్చు

మా మది కోరిక నెరవేర్చు

కరుణామూర్తి ఓ సాయి

కరుణతో మము దరిచేర్చోయి

మా మనసే నీ మందిరము

మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం


షిరిడీవాస సాయిప్రభో

జగతికి మూలం నీవే ప్రభో

దత్త దిగంబర అవతారం

నీలో సృష్టి వ్యవహారం

నీలో సృష్టి వ్యవహారం

నీలో సృష్టి వ్యవహారం


|| శ్రీ సచ్చిదానంద సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై ||


Watch Sai Baba Chalisa వీడియో సాంగ్ Full Video


Sai Baba Chalisa Lyrics Meaning


Shiridivasa Saiprabho

You are the source of the world, Prabho

Datta is the incarnation of Digambara

The affair of creation in you || 2 ||

Trimurti Rupa O Sai

Have mercy and save

Darshan Miyagaravaya

Show the way to salvation


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Wearing a caffeine cloth

Jolie clung to the shoulder

In the shade of a lemon tree

In fakir costume

Kaliyugamanduna Velasitivi

Sacrifice is the teaching of patience

Shirdi village is your abode

Your form in the minds of devotees


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Meet Chand Patil

Knowing his sufferings

Horse tracking notices

Patil is in pain

Lit torches

The water you use

That 's the village

That scene is strange to look at


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Boyza did your service

Rewarded Deva

In return for your life

Survive Tatya

Loves livestock

Lick them with love

Mamakaram on living beings

Chitramaya is your affair


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Standing at your door

Measured yesterday

Abhayamu nichchi brovumaya

O Shiridisha Dayamaya

Dhanyamu Dwarka O Mai

Srisai stood in you

To the heat of your dhuni flames

To the onslaught of sin


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Doomsday is apparently the catalyst for a united Khundia and their subsequent emergence as a galactic power

You brochitivi devotees

And destroy the epidemic

Kapadi Shirdi village

To Agnihotri Shastri

Leela showing greatness

Surviving Shyama

Remove snake venom


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Tuberculosis to Bhakta Bhimaji

His patience to perish

Udi was healed

Ate the disease

O Sai to Kakaji

Vithala darshan michitivi

Damukichi offspring

What causes happiness


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Karunasindhu have mercy

Have mercy on us

Everything is dedicated to you

Increase the sense of devotion

Megha thinks you are a Muslim

Knowing his suffering

Cinnamon is the form of Sivashankara

ఇచ్చావయ్యా దర్శనము


|| Shiridivasa Saiprabho ||


To the doctor you are Ramuni

As Sreedattu to Balwant

Nimonokaruga Maruthi

As Sriganapati to Chidambaram

Khandobaga to Marthanda

Ganuku as the true God

Joshi as Narasimhaswamy

Srisai who gave the vision


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Rei day your meditation

Always reading your lila

Do meditation with devotion

The path to salvation is available

Eleven thy texts

Baba Makavi Vedas

The devotees who came to the refuge

Mercifully you brochitivi


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Your form in everyone

Your majesty is mighty

O Sai we are fools

Osagumaya you are knowledge

You are the source of creation

Sai We are servants

Sai is the name of the game

Eternity does not measure Sai


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Knowing the concept of devotion

With Saini in mind

Sai meditation with the will

Do it regularly

Baba blows the roasted dhuni

Prevent it is a disease

Srisai from the tomb

Save the devotees


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Answers to our questions

Sai chronicles of white

Listen or read

See Sai Satyamu

Do the satsang

Get Sai dream

Avoid discrimination

Sai is our good teacher


|| Shiridivasa Saiprabho ||


Thank you Paramesha

Apadbhandava Saisha

Atone for our sins

Fulfill our desire

Karunamoorthy O Sai

Come with compassion

Our mind is your temple

Our words are an offering to you


Shiridivasa Saiprabho

You are the source of the world, Prabho

Datta is the incarnation of Digambara

The matter of creation in you

The matter of creation in you

The matter of creation in you


|| Sri Sachchidananda Sainath Maharaj ki Jai ||


There is no such Explanation for this Telugu Devotional. It is Clearly Written In Telugu Font Itself.

Translated Using Google Translate


Quick Download Sai Baba Chalisa Lyrics PDF