Wishing you and your family A Very Happy Navratri

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada - ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Post a Comment

Aigiri Nandini in Kannada, Kannada Devotional songs lyrics.

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada - ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ - LyricsPULP.com


Aigiri Nandini Lyrics in Kannada


ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ

ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯಶಿರೋ‌ಧಿನಿವಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ

ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧)


ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ

ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ್ಹಮೋಷಿಣಿ ಘೋಶರತೇ

ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨)


ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ

ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ

ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಪ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೩)


ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡವಿ ತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ

ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ 

ನಿಜಭುಜದಂಡನಿಪಾತಿತ ಖಂಡವಿ ಚಂಡಪಾತಿತಮುಂಡಭಟಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೪)


ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದಶತ್ರುವಧೋದಿತದುರ್ಧರನಿರ್ಜರಶಕ್ತಿಭೃತೇ

ಚತುರವಿಚಾರಧುರೀಣಮಹಾಶಿವದೂತಕೃತಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ 

ದುರಿತದುರೀಹದುರಾಶಯದುರ್ಮತಿದಾನವದೂತಕೃತಾಂತಮತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೫)


ಅಯಿ ಶರಣಾಗತವೈರಿ ವಧೊರ ವೀರ ವರಾಭಯದಾಯಕರೇ

ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕಶೂಲವಿರೋಧಿಶಿರೋಧಿಕೃತಾ‌ಮಲಶೂಲಕರೇ 

ದುಮಿದುಮಿತಾಮರದುಂಧುಭಿನಾದಮಹೋಮುಖರೀಕೃತತಿಗ್ಮಕರೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೬)


ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರನಿರಾಕೃತಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನಧೂಮ್ರಶಕೆ

ಸಮರವಿಶೋಷಿತಶೋಣಿತ ಬೀಜಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತಬೀಜಲತೇ

ಶಿವಶಿವಶುಂಭ ನಿಶುಂಭಮಹಾಹವತರ್ಪಿತಭೂತ ಪಿಶಾಚಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೭)


ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣಸಂಗಪರಿಸ್ಫುರದಂಗನಟತ್ಕಟಕೇ

ಕನಕಪಿಶಂಗಪೃಷತ್ಕನಿಷಂಗರಸದ್ಭಟಶೃಂಗಹತಾವಟುಕೇ 

ಕೃತಚತುರಂಗಬಲಕ್ಷಿತಿರಂಗಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ಬಲತ್ಕಟಕೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೮)


ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಯಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಾಸ್ಕರತೆ

ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವರ ದೋನ್ಗಜ  ತಾರಕ ತಾಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ

ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀಂ ಧಿಮಿ ತತ್ಯ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೯)


ಜಯಜಯಜಪ್ಯಜಯೇಜಯಶಬ್ದಪರಸ್ತುತಿತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ

ಜಣ ಜಣ ಝಿಂಝಿಮಿಜಿಂಕೃತನೂಪುರಸಿನಿಜತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ 

ನಟಿತನಟಾರ್ಧನಟೀನಟನಾಯಕನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೦)


ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ

ಶ್ರಿತ ರಜ ನೀರಜನೀರಜನೀರಜ ನೀರಜ ನೀಕರವಕ್ತ್ರವೃತೇ 

ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೧)


ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ

ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ಯತೆ

ಸಿತಕೃತ ಪುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೨)


ಅವಿರಲ ಗಂಡಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೆ

ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ

ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೩)


ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೆ

ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸ ಕುಲೇ

ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೪)


ಕಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜೀತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ

ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೆ

ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಯುಣ ಸಂಬೃತ ಕಲಿತಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೫)


ಕಟಿತಟ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಪುರ ದಂಶುಲ ಸಂನಕ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಜಿತಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೬)


ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕನುತೇ

ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ

ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೭)


ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೆ ವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೆ.

ಅಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲ ಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್

ತವ ಪದಮೇವ  ಪರಮ್ಪದಮೇಮನ ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೆ.

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೮)


ಕನಕಲ ಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧುಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆ ಗುಣ ರಂಗಭುವಂ

ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶಚಿಕುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭಂ

ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿನ ತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೯)


ತವ ವಿಮಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದು ಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ಕೂಲಯತೆ

ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀನುದಮುಖಿ ಸುಮುಖಭಿರಸೌ ಹಿ ಮುಖಕ್ರಿಯತೆ

ಮಮ ತುಮ ತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕರಿಯತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೦)


ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾಕೃಪ ಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೆ

ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿತ ಭಾನು ಮಿತಾಸಿರತೆ

ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತುರರಿಕುರು ತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೧)


Aigiri Nandini Song Lyrics in English


Aigiri nandini nanditha medini

vishwa vinodhini nandanute

girivara vindya shirodhini vaasini

vishnu vilasini jishnunute

bhagawati he shithikantha kutumbini

bhoori kutumbini bhoori krute

jaya jaya he mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasute (1)


Suravara varshini durdhara darshini

durmukha marshani harsharate

tribhuvana poshini shankara thoshini

keelbisha moshini ghosharate

danuja niroshini dithisutha roshini

durmadha soshini sindhusute

jaya jaya he mahishasura mardini

ramyakapardhini shailasute (2)


Ai jagadambha madambha kadambha

vana priya vaasini hasarate

shikhari shiromani tunga himalaya

shringa nijalaya madhyagate

madhu madhure madhu kaithabha bhabhanjini

kaitha bhabanjini rasa rate

jaya jaya he mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasute (3)


Ai shata khanda vikhanditha runda

vithundita shunda gajaadhipate

ripu gaja ganda vidharana chanda

parakrama shunda mrugadhipate

nija bhuja danda nipaathita khanda

vipaathitha munda bhatadhipate

jaya jaya he mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe (4)


Ai rana durmada shatru vadhodhita

durdhara nirjara shakthi bhrute

chathura vichara dhureena maha shiva

dhuthata krutha prama dhadhipate

duritha dureeha dhuraashaya durmati

dhanava dhuta krutamtamate

jaya jaya he mahishasura mardini

ramyakapardhini shailasute (5)


Ai sharanagata vairi vadhuvara

veera varaabhaya dhaayakare

tribhuvana masthaka shoola virodhi

shirodhi krithaamala shoolakare

dhumi dhumi taamara dumdubinaadha maho

mukhareekruta thigmakare

jaya jaya he mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasute (6)


Ai nija hoonkruthi maathra niraa krutha

dhoomra vilochana dhoomra shathe

samara vishoshitha shonitha bheeja

samudh bhava shonitha bheeja lathe

shiva shiva shumbha nishumbha maha hava

tarpitha bhootha pishaacharathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Dhanu ranu sanga ranakshana sanga

parisphura danga natak katake

kanaka pishanga prishatka nishanga

rasad bhata shrunga hatha vatuke

kritha chaturanga balakshithi ranga

ghatad bahuranga ratad patuke

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Sura lalanaa tata theyi tata tatheyi

kruta bhinayodara nratya rate

krta kuku thah kuku tho gada daadika

taala kutuuhala gaanarate

dhudhu kuta dhhu kutta dhim dhimita dhvani

dhiira mrdamga ni naadarate

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Jaya jaya japya jaye jaya shabda

para stuti tatpara vishva nute

bhana bhana bhinjimi bhin grutha nupura

sinjitha mohitha bhootha pathe

natitha nataartha nati nata nayaka

naatitha natya sugaanarathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Ai sumanah sumanah

sumanah sumanah sumanohara kanthiyuthe

sritha rajani rajani rajanirajani

rajanee kara vakthra vruthe

sunayana vibhramara bhramara

bhramara brahmara bhramaraadhipathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Sahitha maha hava mallama thallika

mallitha rallaka mallarathe

virachitha vallika pallika mallika

bhillika bhillika varga vruthe

sitha krutha pulla samulla sithaaruna

thallaja pallava sall lalithe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Avirala ganda galan mada medura

mattha mathanga ja raja pathe

tribhuvana bhushana bhootha kalaa nidhi

rupa payo nidhi raja suthe

ai sudha theejana laalasa maanasa

mohana manmatha raajasuthe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Kamala dalaa mala komala kanthi

kalaakali thamala baalalathe

sakala vilasa kala nilaya krama

keli chalath kala hamsa kule

alikula sankula kuvalaya mandala

mauli milad bhakulaali kule

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Kara murali rava veejitha koojitha

lajjitha kokila manjumathe

militha pulinda manohara gunjitha

ranjitha shaila nikunjagathe

nijaguna bhootha maha shabari gana

sadhguna sambritha kelithale

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Katithata peetha dukula vichithra

mayuka thiras krutha chandra ruche

pranatha suraa sura mouli manisphura

damshula sannaka chandra ruche

jitha kanakaachala mauli padorjitha

nirbhara kunjara kumbha kuche

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Vijitha sahasra karaika sahasra

karaika sahasra karaika nuthe

krutha sura thaaraka sangara tharaka

sangara tharaka sunu suthe

suratha samadhi samaana samadhi

samadhi samadhi sujatharathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Pada kamalam karuna nilaye

varivasya dhiyonudhi nansha shive

ai kamale kamala nilaye

kamalaa nilayasha kathamna bhaveth

thava padameva param pada mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Kanakala satkala sindhu jalairanu

sinchinute guna ranga bhuvam

bhajathi sakimna shachee kucha kumbha

tathipari rambha sukhaanu bhavam

thava charanum sharanum kara vaani

nataa mara vaani nivaasi shivam

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Thava vimalendu kulam vadhanendu

malam sakalam nanu koolayathe

kimu puruhuta pureendu mukhi

sumukhi bhirasau vimukhi kriyathe

mamathu matham shiva nama dhane

bhavathi krupayaa kimuth kriyathe

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Ai mayi dheena dayalu dayaa

krupa yaiva thavya bhavi tav yamume

ai jagatho janani kripayaaasi

yathasi thathanu mithaasirathe

yadhu chitha matra bhavath yurai kuru tha

dhurutha pama paakurute

jaya jaya hey mahishasura mardini

ramya kapardhini shailasuthe


Aigiri Nandini Lyrics in Kannada, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ, Aigiri Nandini Lyrics in Kannada pdf, Aye Giri Nandini Lyrics in Kannada are provided.


Shiva Gopal
Hi, Welcome to "LyricsPULP.com" The best place to learn the Old & Latest Song Lyrics is by reading LyricsPULP.com. For the new readers, I’m Shiva Gopal, Founder of LyricsPULP.com. LyricsPULP.com is All About Telugu, Hindi, English, Tamil, Punjabi - Song Lyrics I’m an ITI - Electrician Student by education.

Related Posts

Post a Comment