Aigiri Nandini Song Lyrics - In 8 Languages (English, Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Marathi, Bengali, Kannada)

Aigiri Nandini Song Lyrics - In 8 Languages (English, Tamil, Malayalam, Marathi, Bengali, Hindi, Kannada, Telugu)

Aigiri Nandini Song Lyrics - In 8 Languages (English, Tamil, Malayalam, Marathi, Bengali, Hindi, Kannada, Telugu)


Choose Your Language:

Aigiri Nandini Song Lyrics in English


Aigiri Nandini Nanditha Medini

Vishwa Vinodhini Nandanute

Girivara Vindya Shirodhini Vaasini

Vishnu Vilasini Jishnunute

Bhagawati He ShithiKantha Kutumbini

Bhoori Kutumbini Bhoori Krute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasute (1)


Suravara Varshini Durdhara Darshini

Durmukha Marshani Harsharate

Tribhuvana Poshini Shankara Thoshini

Keelbisha Moshini Ghosharate

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini

Durmadha Soshini Sindhusute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramyakapardhini Shailasute (2)


Ai Jagadambha Madambha Kadambha

Vana Priya Vaasini Hasarate

Shikhari Shiromani Tunga Himalaya

Shringa Nijalaya Madhyagate

Madhu Madhure Madhu Kaithabha Bhabhanjini

Kaitha Bhabanjini Rasa Rate

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasute (3)


Ai Shata Khanda Vikhanditha Runda

Vithundita Shunda Gajaadhipate

Ripu Gaja Ganda Vidharana Chanda

Parakrama Shunda Mrugadhipate

Nija Bhuja Danda Nipaathita Khanda

Vipaathitha Munda Bhatadhipate

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe (4)


Ai Rana Durmada Shatru Vadhodhita

Durdhara Nirjara Shakthi Bhrute

Chathura Vichara Dhureena Maha Shiva

Dhuthata Krutha Prama Dhadhipate

Duritha Dureeha Dhuraashaya Durmati

Dhanava Dhuta Krutamtamate

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

RamyaKapardhini Shailasute (5)


Ai Sharanagata Vairi Vadhuvara

Veera VaraaBhaya DhaayaKare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi

Shirodhi KrithaaMala Shoolakare

Dhumi Dhumi Taamara DumduBinaadha Maho

MukhaReekruta Thigmakare

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasute (6)


Ai Nija Hoonkruthi Maathra Niraa Krutha

Dhoomra Vilochana Dhoomra Shathe

Samara Vishoshitha Shonitha Bheeja

Samudh Bhava Shonitha Bheeja Lathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Maha Hava

Tarpitha Bhootha Pishaacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Dhanu Ranu Sanga Ranakshana Sanga

Parisphura Danga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga

Rasad Bhata Shrunga Hatha Vatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi Ranga

Ghatad Bahuranga Ratad Patuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Sura Lalanaa Tata Theyi Tata Tatheyi

Kruta Bhinayo-Dara Nratya Rate

Krta Kuku Thah Kuku Tho Gada Daadika

Taala Kutuuhala Gaanarate

Dhudhu Kuta Dhhu Kutta Dhim Dhimita Dhvani

Dhiira Mrdamga Ni Naada-Rate

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Jaya Jaya Japya Jaye Jaya Shabda

Para Stuti Tatpara Vishva Nute

Bhana Bhana Bhinjimi Bhin Grutha Nupura

Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe

Natitha Nataartha Nati Nata Nayaka

Naatitha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Ai Sumanah Sumanah

Sumanah Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajani Rajani RajaniRajani

Rajanee Kara Vakthra Vruthe

Sunayana Vibhramara Bhramara

Bhramara Brahmara Bhramaraadhipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Sahitha Maha Hava Mallama Thallika

Mallitha Rallaka Mallarathe

Virachitha Vallika Pallika Mallika

Bhillika Bhillika Varga Vruthe

Sitha Krutha Pulla Samulla Sithaaruna

Thallaja Pallava Sall Lalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Avirala Ganda Galan Mada Medura

Mattha Mathanga Ja Raja Pathe

Tribhuvana Bhushana Bhootha Kalaa Nidhi

Rupa Payo Nidhi Raja Suthe

Ai Sudha Theejana Laalasa Maanasa

Mohana Manmatha Raajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Kamala Dalaa Mala Komala Kanthi

Kalaakali thamala Baalalathe

Sakala Vilasa Kala Nilaya Krama

Keli Chalath Kala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala

Mauli Milad Bhakulaali kule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Kara Murali Rava Veejitha Koojitha

Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Gunjitha

Ranjitha Shaila Nikunjagathe

Nijaguna Bhootha Maha Shabari Gana

Sadhguna Sambritha Kelithale

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Katithata Peetha Dukula Vichithra

Mayuka Thiras Krutha Chandra Ruche

Pranatha Suraa Sura Mouli Manisphura

Damshula Sannaka Chandra Ruche

Jitha Kanakaachala Mauli Padorjitha

Nirbhara Kunjara Kumbha Kuche

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Vijitha Sahasra Karaika Sahasra

Karaika Sahasra Karaika Nuthe

Krutha Sura Thaaraka Sangara Tharaka

Sangara Tharaka Sunu Suthe

Suratha Samadhi Samaana Samadhi

Samadhi Samadhi Sujatharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Pada kamalam Karuna Nilaye

Varivasya dhiyonudhi Nansha Shive

Ai Kamale Kamala Nilaye

Kamalaa Nilayasha Kathamna Bhaveth

Thava Padameva Param Pada Mithyanu

sheelayatho Mama Kimna Shive

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Kanakala Satkala Sindhu Jalairanu

Sinchinute Guna Ranga Bhuvam

Bhajathi Sakimna Shachee Kucha Kumbha

Tathipari Rambha Sukhaanu Bhavam

Thava Charanum Sharanum Kara Vaani

Nataa Mara Vaani Nivaasi Shivam

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Thava Vimalendu Kulam Vadhanendu

Malam Sakalam Nanu Koolayathe

Kimu Puruhuta Pureendu Mukhi

Sumukhi Bhirasau Vimukhi Kriyathe

Mamathu Matham Shiva Nama Dhane

Bhavathi Krupayaa Kimuth Kriyathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Ai Mayi Dheena Dayalu dayaa

Krupa yaiva Thavya Bhavi Tav Yamume

Ai Jagatho Janani Kripayaaasi

Yathasi thathanu Mithaasirathe

Yadhu Chitha Matra Bhavath Yurai Kuru Tha

Dhurutha Pama Paakurute

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardhini Shailasuthe


Aigiri Nandini Song Lyrics in Malayalam


അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നന്ദനുതേ

ഗിരിവര വിന്ധ്യ ശിരോ‌உധി നിവാസിനി വിഷ്ണു വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |

ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ കുടുമ്ബിണി ഭൂരികുടുമ്ബിണി ഭൂരികൃതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 1 ||


സുരവര ഹര്ഷിണി ദുര്ധര ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ

ത്രിഭുവന പോഷിണി ശങ്കര തോഷിണി കല്മഷ മോഷിണി ഘോഷരതേ |

ദനുജ നിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി ദുര്മദ ശോഷിണി സിംധുസുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 2 ||


അയി ജഗദമ്ബ മദമ്ബ കദമ്ബവന പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ

ശിഖരി ശിരോമണി തുങ ഹിമാലയ ശൃങ്ഗനിജാലയ മധ്യഗതേ |

മധുമധുരേ മധു കൈതഭ ഗഞ്ജിനി കൈതഭ ഭഞ്ജിനി രാസരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 3 ||


അയി ശതഖണ്ഡ വിഖണ്ഡിത രുണ്ഡ വിതുണ്ഡിത ശുണ്ഡ ഗജാധിപതേ

രിപു ഗജ ഗണ്ഡ വിദാരണ ചണ്ഡപരാക്രമ ശൗണ്ഡ മൃഗാധിപതേ |

നിജ ഭുജദംഡ നിപാടിത ചണ്ഡ നിപാടിത മുണ്ഡ ഭടാധിപതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 4 ||


അയി രണദുര്മദ ശത്രു വധോദിത ദുര്ധര നിര്ജര ശക്തി ഭൃതേ

ചതുര വിചാര ധുരീണ മഹാശയ ദൂത കൃത പ്രമഥാധിപതേ |

ദുരിത ദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്മതി ദാനവ ദൂത കൃതാന്തമതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 5 ||


അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര നിരാകൃത ധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ

സമര വിശോഷിത ശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിത ബീജ ലതേ |

ശിവ ശിവ ശുമ്ഭനിശുംഭ മഹാഹവ തര്പിത ഭൂതപിശാച പതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 6 ||


ധനുരനുസങ്ഗരണ ക്ഷണ സങ്ഗ പരിസ്ഫുരദങ്ഗ നടത്കടകേ

കനക പിശങ്ഗ പൃഷത്ക നിഷങ്ഗ രസദ്ഭട ശൃങ്ഗ ഹതാവടുകേ |

കൃത ചതുരങ്ഗ ബലക്ഷിതി രങ്ഗ ഘടദ് ബഹുരങ്ഗ രടദ് ബടുകേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 7 ||


അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂ വരവീരവരാഭയ ദായികരേ

ത്രിഭുവനമസ്തക ശൂല വിരോധി ശിരോധി കൃതാ‌உമല ശൂലകരേ |

ദുമി ദുമി താമര ദുന്ദുഭി നാദ മഹോ മുഖരീകൃത ദിങ്നികരേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 8 ||


സുരലലനാ തതഥേയി തഥേയി തഥാഭിനയോദര നൃത്യ രതേ

ഹാസവിലാസ ഹുലാസ മയിപ്രണ താര്തജനേമിത പ്രേമഭരേ |

ധിമികിട ധിക്കട ധിക്കട ധിമിധ്വനി ഘോരമൃദങ്ഗ നിനാദരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 9 ||


ജയ ജയ ജപ്യ ജയേ ജയ ശബ്ദ പരസ്തുതി തത്പര വിശ്വനുതേ

ഝണഝണ ഝിഞ്ഝിമി ഝിങ്കൃത നൂപുര ശിഞ്ജിത മോഹിതഭൂതപതേ |

നടിത നടാര്ധ നടീനട നായക നാടകനാടിത നാട്യരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 10 ||


അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാന്തിയുതേ

ശ്രിതരജനീരജ നീരജ നീരജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ |

സുനയനവിഭ്രമ രഭ്ര മര ഭ്രമര ഭ്രമ രഭ്രമരാധിപതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 11 ||


മഹിത മഹാഹവ മല്ലമതല്ലിക മല്ലിത രല്ലക മല്ല രതേ

വിരചിതവല്ലിക പല്ലിക മല്ലിക ഝില്ലിക ഭില്ലിക വര്ഗവൃതേ |

സിത കൃതഫുല്ല സമുല്ലസിതാ‌உരുണ തല്ലജ പല്ലവ സല്ലലിതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 12 ||


അവിരള ഗണ്ഡഗളന് മദ മേദുര മത്ത മതങ്ഗജരാജ പതേ

ത്രിഭുവന ഭൂഷണഭൂത കളാനിധിരൂപ പയോനിധിരാജസുതേ |

അയി സുദതീജന ലാലസ മാനസ മോഹന മന്മധരാജ സുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 13 ||


കമലദളാമല കോമല കാന്തി കലാകലിതാ‌உമല ഭാലതലേ

സകല വിലാസകളാ നിലയക്രമ കേളികലത് കലഹംസകുലേ |

അലികുല സംകുല കുവലയമംഡല മൗളിമിലദ് വകുലാലികുലേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 14 ||


കര മുരളീ രവ വീജിത കൂജിത ലജ്ജിത കോകില മഞ്ജുരുതേ

മിലിത മിലിന്ദ മനോഹര ഗുഞ്ജിത രഞ്ജിത ശൈലനികുഞ്ജ ഗതേ |

നിജഗണഭൂത മഹാശബരീഗണ രംഗണ സംഭൃത കേളിതതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 15 ||


കടിതട പീത ദുകൂല വിചിത്ര മയൂഖ തിരസ്കൃത ചന്ദ്രരുചേ

പ്രണതസുരാസുര മൗളിമണിസ്ഫുരദ് അംശുലസന് നഖസാംദ്രരുചേ |

ജിത കനകാചലമൗളി മദോര്ജിത നിര്ജരകുഞ്ജര കുമ്ഭ കുചേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 16 ||


വിജിത സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ

കൃത സുരതാരക സങ്ഗര താരക സങ്ഗര താരകസൂനു സുതേ |

സുരഥ സമാധി സമാന സമാധി സമാധിസമാധി സുജാത രതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 17 ||


പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോ‌உനുദിനം ന ശിവേ

അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് |

തവ പദമേവ പരമ്പദ മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 18 ||


കനകലസത്കല സിന്ധുജലൈരനുഷിഞ്ജതി തെ ഗുണരങ്ഗഭുവം

ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുമ്ഭത തടീപരി രമ്ഭ സുഖാനുഭവമ് |

തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 19 ||


തവ വിമലേ‌உന്ദുകലം വദനേന്ദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ

കിമു പുരുഹൂത പുരീംദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൗ വിമുഖീ ക്രിയതേ |

മമ തു മതം ശിവനാമ ധനേ ഭവതീ കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 20 ||


അയി മയി ദീനദയാളുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ

അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ |

യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ ദുരുതാപമപാ കുരുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 21 ||


Related Posts