Sri Lalitha Sahasranama Stotram - ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் - Tamil Lyrics

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil. ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்.

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil. ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்.


Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English


ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய வஶிந்யாதி³வாக்³தே³வதா ருஷய꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா, ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம், மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி꞉, ஶக்திகூடேதி கீலகம், மூலப்ரக்ருதிரிதி த்⁴யாநம், மூலமந்த்ரேணாங்க³ந்யாஸம் கரந்யாஸம் ச குர்யாத் | மம ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³தி⁴த்³வாரா சிந்திதப²லாவாப்த்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ |


த்⁴யாநம் |

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரிணயநாம் மாணிக்யமௌளிஸ்பு²ர-

-த்தாராநாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீநவக்ஷோருஹாம் |

பாணிப்⁴யாமளிபூர்ணரத்நசஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்நக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் |

 

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்

த்⁴ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் |

அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருதாம் மயூகை²-

-ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வாநீம் |


த்⁴யாயேத்பத்³மாஸநஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்

ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் |

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தநம்ராம் ப⁴வாநீம்

ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் |


ஸகுங்குமவிளேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |

அஶேஷஜநமோஹிநீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்

ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் |


லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா |

லம் – ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி |

ஹம் – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி |

யம் – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி |

ரம் – வஹ்நிதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை தீ³பம் பரிகல்பயாமி |

வம் – அம்ருததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை அம்ருதநைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி |

ஸம் – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி |


அத² ஸ்தோத்ரம் |


ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ |

சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்யஸமுத்³யதா | 1 |


உத்³யத்³பா⁴நுஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹுஸமந்விதா |

ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா | 2 |


மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா |

நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா | 3 |


சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசா |

குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகநத்கோடீரமண்டி³தா | 4 |


அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³ளிகஸ்த²லஶோபி⁴தா |

முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருக³நாபி⁴விஶேஷகா | 5 |


வத³நஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருஹதோரணசில்லிகா |

வக்த்ரளக்ஷ்மீபரீவாஹசலந்மீநாப⁴லோசநா | 6 |


நவசம்பகபுஷ்பாப⁴நாஸாத³ண்ட³விராஜிதா |

தாராகாந்திதிரஸ்காரிநாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா | 7 |


கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமநோஹரா |

தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபநோடு³பமண்ட³லா | 8 |


பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ⁴꞉ |

நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீந்யக்காரிரத³நச்ச²தா³ | 9 |


ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலா |

கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தரா | 10 |


நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவிநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ |

மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமாநஸா | 11 |


அநாகலிதஸாத்³ருஶ்யசுபு³கஶ்ரீவிராஜிதா |

காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா | 12 |


கநகாங்க³த³கேயூரகமநீயபு⁴ஜாந்விதா |

ரத்நக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லாந்விதா | 13 |


காமேஶ்வரப்ரேமரத்நமணிப்ரதிபணஸ்தநீ |

நாப்⁴யாளவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வயீ | 14 |


லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுந்நேயமத்⁴யமா |

ஸ்தநபா⁴ரத³ளந்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயா | 15 |


அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ |

ரத்நகிங்கிணிகாரம்யரஶநாதா³மபூ⁴ஷிதா | 16 |


காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயாந்விதா |

மாணிக்யமகுடாகாரஜாநுத்³வயவிராஜிதா | 17 |


இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா |

கூ³ட⁴கு³ள்பா² கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ந்விதா | 18 |


நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ந்நநமஜ்ஜநதமோகு³ணா |

பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹா | 19 |


ஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா |

மராளீமந்த³க³மநா மஹாலாவண்யஶேவதி⁴꞉ | 20 |


ஸர்வாருணா(அ)நவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |

ஶிவா காமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவஸ்வாதீ⁴நவல்லபா⁴ | 21 |


ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமந்நக³ரநாயிகா |

சிந்தாமணிக்³ருஹாந்த꞉ஸ்தா² பஞ்சப்³ரஹ்மாஸநஸ்தி²தா | 22 | 

மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா² கத³ம்ப³வநவாஸிநீ |

ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யிநீ | 23 |


தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வா |

ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேநாஸமந்விதா | 24 |


ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா |

அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதா | 25 |


சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதா |

கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா | 26 |


கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³நாதா²புரஸ்க்ருதா |

ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்தவஹ்நிப்ராகாரமத்⁴யகா³ | 27 |


ப⁴ண்ட³ஸைந்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா |

நித்யாபராக்ரமாடோபநிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா | 28 |


ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமநந்தி³தா |

மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதா | 29 | [விஶுக்ர]


விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யநந்தி³தா | [விஷங்க³]

காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா | 30 |


மஹாக³ணேஶநிர்பி⁴ந்நவிக்⁴நயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா |

ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரநிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ | 31 |


கராங்கு³ளிநகோ²த்பந்நநாராயணத³ஶாக்ருதி꞉ |

மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³நிநிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைநிகா | 32 |


காமேஶ்வராஸ்த்ரநிர்த³க்³த⁴ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூந்யகா |

ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வா | 33 |


ஹரநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவநௌஷதி⁴꞉ |

ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜா | 34 | 

கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ |

ஶக்திகூடைகதாபந்நகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ | 35 |


மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகலேப³ரா |

குலாம்ருதைகரஸிகா குலஸங்கேதபாலிநீ | 36 |


குலாங்க³நா குலாந்த꞉ஸ்தா² கௌலிநீ குலயோகி³நீ |

அகுலா ஸமயாந்த꞉ஸ்தா² ஸமயாசாரதத்பரா | 37 |


மூலாதா⁴ரைகநிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ |

மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ | 38 |


ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ |

ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ | 39 |


தடில்லதாஸமருசி꞉ ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தா |

மஹாஸக்தி꞉ குண்ட³லிநீ பி³ஸதந்துதநீயஸீ | 40 |


ப⁴வாநீ பா⁴வநாக³ம்யா ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா |

ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர்ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ | 41 |


ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா |

ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ | 42 |


ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா |

ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜநா | 43 |


நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |

நிர்கு³ணா நிஷ்களா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா | 44 |


நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா |

நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா | 45 |


நிஷ்காரணா நிஷ்களங்கா நிருபாதி⁴ர்நிரீஶ்வரா |

நீராகா³ ராக³மத²நீ நிர்மதா³ மத³நாஶிநீ | 46 |


நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாஶிநீ |

நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாஶிநீ | 47 |


நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமநீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴நாஶிநீ |

நி꞉ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்⁴நீ நிர்ப⁴வா ப⁴வநாஶிநீ | 48 |


நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³நாஶிநீ |

நிர்நாஶா ம்ருத்யுமத²நீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா | 49 |


நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா |

து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து³꞉க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ | 50 |


து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசாரஶமநீ தோ³ஷவர்ஜிதா |

ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதா | 51 |


ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³ளா ஸத்³க³திப்ரதா³ |

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ | 52 |


ஸர்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்வதந்த்ரரூபா மநோந்மநீ |

மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர்ம்ருட³ப்ரியா | 53 |


மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகநாஶிநீ |

மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர்மஹாரதி꞉ | 54 |


மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா |

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ | 55 |


மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா |

மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா | 56 |


மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ |

மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ | 57 |


சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சது꞉ஷஷ்டிகலாமயீ |

மஹாசது꞉ஷஷ்டிகோடியோகி³நீக³ணஸேவிதா | 58 |


மநுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ |

சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா | 59 |


சராசரஜக³ந்நாதா² சக்ரராஜநிகேதநா |

பார்வதீ பத்³மநயநா பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ | 60 |


பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ |

சிந்மயீ பரமாநந்தா³ விஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ | 61 |


த்⁴யாநத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா |

விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா | 62 |


ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா |

ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ | 63 |


ஸம்ஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴நகரீஶ்வரீ |

ஸதா³ஶிவாநுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருத்யபராயணா | 64 |


பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலிநீ |

பத்³மாஸநா ப⁴க³வதீ பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ | 65 |


உந்மேஷநிமிஷோத்பந்நவிபந்நபு⁴வநாவளி꞉ |

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³நா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் | 66 |


ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநீ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யிநீ |

நிஜாஜ்ஞாரூபநிக³மா புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ | 67 |


ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகா |

ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா | 68 |


புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³நீ பு⁴வநேஶ்வரீ |

அம்பி³கா(அ)நாதி³நித⁴நா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா | 69 |


நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூபவிவர்ஜிதா |

ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்³யா ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா | 70 |


ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசநா |

ரஞ்ஜநீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா | 71 |


ரமா ராகேந்து³வத³நா ரதிரூபா ரதிப்ரியா |

ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴நீ ராமா ரமணலம்படா | 72 |


காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா |

கல்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணாரஸஸாக³ரா | 73 |


கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா |

வரதா³ வாமநயநா வாருணீமத³விஹ்வலா | 74 |


விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ |

விதா⁴த்ரீ வேத³ஜநநீ விஷ்ணுமாயா விளாஸிநீ | 75 |


க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிநீ |

க்ஷயவ்ருத்³தி⁴விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா | 76 |


விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ருஜநவத்ஸலா |

வாக்³வாதி³நீ வாமகேஶீ வஹ்நிமண்ட³லவாஸிநீ | 77 |


ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசநீ |

ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³ ஸதா³சாரப்ரவர்திகா | 78 |


தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நசந்த்³ரிகா |

தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தநுமத்⁴யா தமோ(அ)பஹா | 79 |


சிதிஸ்தத்பத³ளக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸரூபிணீ |

ஸ்வாத்மாநந்த³ளவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யாநந்த³ஸந்ததி꞉ | 80 |


பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா |

மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்தமாநஸஹம்ஸிகா | 81 |


காமேஶ்வரப்ராணநாடீ³ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா |

ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா | 82 |


ஓட்³யாணபீட²நிலயா பி³ந்து³மண்ட³லவாஸிநீ |

ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா | 83 |


ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³நீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |

ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா | 84 |


நித்யக்லிந்நா நிருபமா நிர்வாணஸுக²தா³யிநீ |

நித்யாஷோட³ஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ | 85 |


ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ |

மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ | 86 |


வ்யாபிநீ விவிதா⁴காரா வித்³யா(அ)வித்³யாஸ்வரூபிணீ |

மஹாகாமேஶநயநகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³ | 87 |


ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴நுமத்³பா⁴நுஸந்ததி꞉ |

ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்தி꞉ ஶிவங்கரீ | 88 |


ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா |

அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மநோவாசாமகோ³சரா | 89 |


சிச்ச²க்திஶ்சேதநாரூபா ஜட³ஶக்திர்ஜடா³த்மிகா |

கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருதி꞉ ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருந்த³நிஷேவிதா | 90 |


தத்த்வாஸநா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா |

நி꞉ஸீமமஹிமா நித்யயௌவநா மத³ஶாலிநீ | 91 |


மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ மத³பாடலக³ண்ட³பூ⁴꞉ |

சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேயகுஸுமப்ரியா | 92 |


குஶலா கோமளாகாரா குருகுல்லா குலேஶ்வரீ |

குலகுண்டா³லயா கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதா | 93 |


குமாரக³ணநாதா²ம்பா³ துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்மதிர்த்⁴ருதி꞉ |

ஶாந்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்நந்தி³நீ விக்⁴நநாஶிநீ | 94 |


தேஜோவதீ த்ரிநயநா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ |

மாலிநீ ஹம்ஸிநீ மாதா மலயாசலவாஸிநீ | 95 |


ஸுமுகீ² ளிநீ ஸுப்⁴ரூ꞉ ஶோப⁴நா ஸுரநாயிகா |

காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ | 96 |


வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதா |

ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்விநீ | 97 |


விஶுத்³தி⁴சக்ரநிலயா(ஆ)ரக்தவர்ணா த்ரிலோசநா |

க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா வத³நைகஸமந்விதா | 98 |


பாயஸாந்நப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோகப⁴யங்கரீ |

அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதா டா³கிநீஶ்வரீ | 99 |


அநாஹதாப்³ஜநிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³நத்³வயா |

த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா(அ)க்ஷமாலாதி³த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா | 100 |


காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதா ஸ்நிக்³தௌ⁴த³நப்ரியா |

மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ | 101 |


மணிபூராப்³ஜநிலயா வத³நத்ரயஸம்யுதா |

வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதா | 102 |


ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா² கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸா |

ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ லாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ | 103 |


ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜக³தா சதுர்வக்த்ரமநோஹரா |

ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பந்நா பீதவர்ணா(அ)திக³ர்விதா | 104 |


மேதோ³நிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி⁴ந்யாதி³ஸமந்விதா |

த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருத³யா காகிநீரூபதா⁴ரிணீ | 105 |


மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்சவக்த்ரா(அ)ஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா |

அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா வரதா³தி³நிஷேவிதா | 106 |


முத்³கௌ³த³நாஸக்தசித்தா ஸாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |

ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³நநா | 107 |


மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா² ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமந்விதா |

ஹரித்³ராந்நைகரஸிகா ஹாகிநீரூபதா⁴ரிணீ | 108 |


ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா |

ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² | 109 |


ஸர்வௌத³நப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |

ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴(அ)மதிர்மேதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிரநுத்தமா | 110 |


புண்யகீர்தி꞉ புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவணகீர்தநா |

புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴மோசநீ ப³ர்ப³ராளகா | 111 | [ப³ந்து⁴ராளகா]


விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸூ꞉ |

ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமநீ ஸர்வம்ருத்யுநிவாரிணீ | 112 |


அக்³ரக³ண்யா(அ)சிந்த்யரூபா கலிகல்மஷநாஶிநீ |

காத்யாயநீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷநிஷேவிதா | 113 |


தாம்பூ³லபூரிதமுகீ² தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴ |

ம்ருகா³க்ஷீ மோஹிநீ முக்²யா ம்ருடா³நீ மித்ரரூபிணீ | 114 |


நித்யத்ருப்தா ப⁴க்தநிதி⁴ர்நியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ |

மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ | 115 |


பராஶக்தி꞉ பராநிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ |

மாத்⁴வீபாநாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ணரூபிணீ | 116 |


மஹாகைலாஸநிலயா ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதா |

மஹநீயா த³யாமூர்திர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலிநீ | 117 |


ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா |

ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா | 118 |


கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதா |

ஶிர꞉ஸ்தி²தா சந்த்³ரநிபா⁴ பா⁴லஸ்தே²ந்த்³ரத⁴நு꞉ப்ரபா⁴ | 119 |


ஹ்ருத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா |

தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ | 120 |


த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகீ² |

கு³ருமூர்திர்கு³ணநிதி⁴ர்கோ³மாதா கு³ஹஜந்மபூ⁴꞉ | 121 |


தே³வேஶீ த³ண்ட³நீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶரூபிணீ |

ப்ரதிபந்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதா | 122 |


கலாத்மிகா கலாநாதா² காவ்யாளாபவிநோதி³நீ |

ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா | 123 |


ஆதி³ஶக்திரமேயாத்மா பரமா பாவநாக்ருதி꞉ |

அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநநீ தி³வ்யவிக்³ரஹா | 124 |


க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்யபத³தா³யிநீ |

த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ | 125 |


த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா |

உமா ஶைலேந்த்³ரதநயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா | 126 |


விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴(அ)வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ |

த்⁴யாநக³ம்யா(அ)பரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாநவிக்³ரஹா | 127 |


ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யா ஸத்யாநந்த³ஸ்வரூபிணீ |

லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா | 128 |


அத்³ருஶ்யா த்³ருஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா |

யோகி³நீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³நந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா | 129 |


இச்சா²ஶக்திஜ்ஞாநஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ |

ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ | 130 |


அஷ்டமூர்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதா⁴யிநீ |

ஏகாகிநீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா | 131 |


அந்நதா³ வஸுதா³ வ்ருத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ |

ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாநந்தா³ ப³லிப்ரியா | 132 |


பா⁴ஷாரூபா ப்³ருஹத்ஸேநா பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா |

ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴நா ஸுலபா⁴ க³தி꞉ | 133 |


ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதா³யிநீ ராஜ்யவல்லபா⁴ |

ராஜத்க்ருபா ராஜபீட²நிவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா | 134 |


ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கோஶநாதா² சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ |

ஸாம்ராஜ்யதா³யிநீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா | 135 |


தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமநீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ |

ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ | 136 |


தே³ஶகாலாபரிச்சி²ந்நா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹிநீ |

ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ | 137 |


ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா |

ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³லரூபிணீ | 138 |


குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ |

க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமளாங்கீ³ கு³ருப்ரியா | 139 |


ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ |

ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ | 140 |


சித்கலா(ஆ)நந்த³கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ |

நாமபாராயணப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ | 141 |


மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²நா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ |

லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா | 142 |


ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்டி꞉ பாபாரண்யத³வாநலா |

தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலா ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴ | 143 |


பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴நாக⁴நா |

ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லிர்ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகா | 144 |


மஹேஶ்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶநா |

அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுரநிஷூதி³நீ | 145 |


க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ |

த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா | 146 |


ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்பநிபா⁴க்ருதி꞉ |

ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா | 147 |


து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா |

மஹதீ மேருநிலயா மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா | 148 |


வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² |

ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ | 149 |


மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யதூ⁴꞉ |

த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா | 150 |


ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா |

கபர்தி³நீ கலாமாலா காமது⁴க்காமரூபிணீ | 151 |


கலாநிதி⁴꞉ காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி⁴꞉ |

புஷ்டா புராதநா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா | 152 |


பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம பரமாணு꞉ பராத்பரா |

பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³நீ | 153 |


மூர்தா(அ)மூர்தா(அ)நித்யத்ருப்தா முநிமாநஸஹம்ஸிகா |

ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமிணீ ஸதீ | 154 |


ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜநநீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா |

ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³(ஆ)ஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருதி꞉ | 155 |


ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ |

விஶ்ருங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ꞉ | 156 |


முகுந்தா³ முக்திநிலயா மூலவிக்³ரஹரூபிணீ |

பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴நீ ப⁴வசக்ரப்ரவர்திநீ | 157 |


ச²ந்த³꞉ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ |

உதா³ரகீர்திருத்³தா³மவைப⁴வா வர்ணரூபிணீ | 158 |


ஜந்மம்ருத்யுஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதா³யிநீ |

ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகா | 159 |


க³ம்பீ⁴ரா க³க³நாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³நலோலுபா |

கல்பநாரஹிதா காஷ்டா²(அ)காந்தா காந்தார்த⁴விக்³ரஹா | 160 |


கார்யகாரணநிர்முக்தா காமகேலிதரங்கி³தா |

கநத்கநகதாடங்கா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ | 161 |


அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³நீ |

அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴ | 162 |


த்ரயீ த்ரிவர்க³நிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலிநீ |

நிராமயா நிராளம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருதி꞉ | 163 |


ஸம்ஸாரபங்கநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா |

யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ | 164 |


த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴நீ |

விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ | 165 |


விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ |

அயோநிர்யோநிநிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ | 166 |


வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ |

விஜ்ஞாநகலநா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸநா | 167 |


தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ |

ஸாமகா³நப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³நீ | 168 |


ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³விநிவாரிணீ |

ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா | 169 |


சைதந்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யா சைதந்யகுஸுமப்ரியா |

ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்யபாடலா | 170 |


த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா |

கௌலிநீகேவலா(அ)நர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யிநீ | 171 |


ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா |

மநஸ்விநீ மாநவதீ மஹேஶீ மங்க³ளாக்ருதி꞉ | 172 |


விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ |

ப்ரக³ள்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மநோமயீ | 173 |


வ்யோமகேஶீ விமாநஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ |

பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயிநீ | 174 |


பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ |

ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹிநீ | 175 |


த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ந்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴நீ |

லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா | 176 |


ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவிநோதி³நீ |

ஸுமங்க³ளீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸிநீ | 177 |


ஸுவாஸிந்யர்சநப்ரீதா(ஆ)ஶோப⁴நா ஶுத்³த⁴மாநஸா |

பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா | 178 |


த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ |

ஜ்ஞாநமுத்³ரா ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ | 179 |


யோநிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணா(அ)ம்பா³ த்ரிகோணகா³ |

அநகா⁴(அ)த்³பு⁴தசாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிநீ | 180 |


அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ |

அவ்யாஜகருணாமூர்திரஜ்ஞாநத்⁴வாந்ததீ³பிகா | 181 |


ஆபா³லகோ³பவிதி³தா ஸர்வாநுல்லங்க்⁴யஶாஸநா |

ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ | 182 |


ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லலிதாம்பி³கா |

ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு³꞉ | 183 |


இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீலலிதா ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ர ஸ்தோத்ரகத²நம் நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ |


READ IN -

  1. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Sanskrit
  2. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in English
  3. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Hindi
  4. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu
  5. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Tamil
  6. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Kannada
  7. Sri Lalitha Sahasranama Stotram Meaning


Sri Lalitha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil. ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்.


Hello, Welcome ;) https://www.lyricspulp.com/