Sri Lalitha Sahasranama Stotram - శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం - Telugu Lyrics

Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu. శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం.అస్య శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా, శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజం, మధ్యకూటేతి శక్తిః, శక్తికూటేతి కీలకం, మూలప్రకృతిరితి ధ్యానం, మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధిద్వారా చింతితఫలావాప్త్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫుర-

-త్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |

పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

 

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం

ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై-

-రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||


ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం

హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |

సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం

శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||


సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం

సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |

అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||


లమిత్యాది పంచపూజా |

లం – పృథివీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి |

హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి |

యం – వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి |

రం – వహ్నితత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి |

వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |

సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |


అథ స్తోత్రమ్ |


శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |

చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా || ౧ ||


ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా |

రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా || ౨ ||


మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా |

నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా || ౩ ||


చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |

కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా || ౪ ||


అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితా |

ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా || ౫ ||

 

వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |

వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా || ౬ ||


నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |

తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా || ౭ ||


కదంబమంజరీక్లుప్తకర్ణపూరమనోహరా |

తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా || ౮ ||


పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |

నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా || ౯ ||


శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |

కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా || ౧౦ ||


నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |

మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా || ౧౧ ||


అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా |

కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా || ౧౨ ||


కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |

రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా || ౧౩ ||

 

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |

నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయీ || ౧౪ ||


లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |

స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబంధవలిత్రయా || ౧౫ ||


అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |

రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా || ౧౬ ||


కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |

మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా || ౧౭ ||


ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |

గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా || ౧౮ ||


నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |

పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా || ౧౯ ||


శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |

మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః || ౨౦ ||


సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా |

శివా కామేశ్వరాంకస్థా శివస్వాధీనవల్లభా || ౨౧ ||


సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా |

చింతామణిగృహాంతఃస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా || ౨౨ ||


మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ |

సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ || ౨౩ ||


దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |

భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా || ౨౪ ||


సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా || ౨౫ ||


చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |

గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా || ౨౬ ||


కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |

జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా || ౨౭ ||


భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |

నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా || ౨౮ ||


భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |

మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా || ౨౯ || [విశుక్ర]


విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా | [విషంగ]

కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా || ౩౦ ||


మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |

భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ || ౩౧ ||


కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |

మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా || ౩౨ ||


కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |

బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా || ౩౩ ||


హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |

శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా || ౩౪ ||


కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |

శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ || ౩౫ ||


మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకలేబరా |

కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ || ౩౬ ||


కులాంగనా కులాంతఃస్థా కౌలినీ కులయోగినీ |

అకులా సమయాంతఃస్థా సమయాచారతత్పరా || ౩౭ ||


మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |

మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ || ౩౮ ||


ఆజ్ఞాచక్రాంతరాలస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ || ౩౯ ||


తటిల్లతాసమరుచిః షట్చక్రోపరిసంస్థితా |

మహాసక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ || ౪౦ ||


భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా |

భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ || ౪౧ ||


భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా |

శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ || ౪౨ ||


శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా |

శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా || ౪౩ ||


నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |

నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా || ౪౪ ||


నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా || ౪౫ ||


నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా |

నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ || ౪౬ ||


నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |

నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ || ౪౭ ||


నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ |

నిఃసంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ || ౪౮ ||


నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |

నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా || ౪౯ ||


నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |

దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా || ౫౦ ||


దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా |

సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా || ౫౧ ||


సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా |

సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ || ౫౨ ||


సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ |

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా || ౫౩ ||


మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ |

మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తిర్మహారతిః || ౫౪ ||


మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా |

మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ || ౫౫ ||


మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా |

మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా || ౫౬ ||


మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |

మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ || ౫౭ ||


చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికళామయీ |

మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా || ౫౮ ||


మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా |

చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా || ౫౯ ||


చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా |

పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా || ౬౦ ||


పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |

చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ || ౬౧ ||


ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా |

విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా || ౬౨ ||


సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా |

సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ || ౬౩ ||


సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |

సదాశివానుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా || ౬౪ ||


భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ |

పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ || ౬౫ ||


ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |

సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ || ౬౬ ||


ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |

నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా || ౬౭ ||


శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |

సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా || ౬౮ ||


పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |

అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా || ౬౯ ||


నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా |

హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా || ౭౦ ||


రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |

రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా || ౭౧ ||


రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |

రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా || ౭౨ ||


కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా |

కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా || ౭౩ ||


కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా |

వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా || ౭౪ ||


విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ |

విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ || ౭౫ ||


క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |

క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా || ౭౬ ||


విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా |

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ || ౭౭ ||


భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచనీ |

సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా || ౭౮ ||


తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |

తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా || ౭౯ ||


చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ |

స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః || ౮౦ ||


పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |

మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా || ౮౧ ||


కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |

శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా || ౮౨ ||


ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |

రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా || ౮౩ ||


సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |

షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా || ౮౪ ||


నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ |

నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ || ౮౫ ||


ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ |

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ || ౮౬ ||


వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |

మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ || ౮౭ ||


భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |

శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిః శివంకరీ || ౮౮ ||


శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా || ౮౯ ||


చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా |

గాయత్రీ వ్యాహృతిః సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా || ౯౦ ||


తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |

నిఃసీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ || ౯౧ ||


మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః |

చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా || ౯౨ ||


కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లా కులేశ్వరీ |

కులకుండాలయా కౌలమార్గతత్పరసేవితా || ౯౩ ||


కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టిర్మతిర్ధృతిః |

శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ || ౯౪ ||


తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ |

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ || ౯౫ ||


సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా |

కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ || ౯౬ ||


వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా |

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ || ౯౭ ||


విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా |

ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా || ౯౮ ||


పాయసాన్నప్రియా త్వక్‍స్థా పశులోకభయంకరీ |

అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ || ౯౯ ||


అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |

దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా || ౧౦౦ ||


కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా |

మహావీరేంద్రవరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ || ౧౦౧ ||


మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా |

వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా || ౧౦౨ ||


రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా |

సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ || ౧౦౩ ||


స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా |

శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా || ౧౦౪ ||


మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బంధిన్యాదిసమన్వితా |

దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ || ౧౦౫ ||


మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా |

అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా || ౧౦౬ ||


ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |

ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా || ౧౦౭ ||


మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా |

హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ || ౧౦౮ ||


సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా |

సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ || ౧౦౯ ||


సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |

స్వాహా స్వధాఽమతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా || ౧౧౦ ||


పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |

పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బర్బరాలకా || ౧౧౧ || [బంధురాలకా]


విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః |

సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ || ౧౧౨ ||


అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |

కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా || ౧౧౩ ||


తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా |

మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ || ౧౧౪ ||


నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ || ౧౧౫ ||


పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ |

మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ || ౧౧౬ ||


మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా |

మహనీయా దయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ || ౧౧౭ ||


ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా || ౧౧౮ ||


కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |

శిరఃస్థితా చంద్రనిభా భాలస్థేంద్రధనుఃప్రభా || ౧౧౯ ||


హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా |

దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౧౨౦ ||


దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |

గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః || ౧౨౧ ||


దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ |

ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా || ౧౨౨ ||


కలాత్మికా కలానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ |

సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా || ౧౨౩ ||


ఆదిశక్తిరమేయాత్మా పరమా పావనాకృతిః |

అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా || ౧౨౪ ||


క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ |

త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ || ౧౨౫ ||


త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా |

ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా || ౧౨౬ ||


విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భాఽవరదా వాగధీశ్వరీ |

ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా || ౧౨౭ ||


సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |

లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లుప్తబ్రహ్మాండమండలా || ౧౨౮ ||


అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |

యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా || ౧౨౯ ||


ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |

సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ || ౧౩౦ ||


అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ |

ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా || ౧౩౧ ||


అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |

బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా || ౧౩౨ ||


భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా |

సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభా గతిః || ౧౩౩ ||


రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |

రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా || ౧౩౪ ||


రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ |

సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా || ౧౩౫ ||


దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ |

సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ || ౧౩౬ ||


దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ |

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ || ౧౩౭ ||


సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా |

సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ || ౧౩౮ ||


కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ |

గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా || ౧౩౯ ||


స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |

సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ || ౧౪౦ ||


చిత్కలాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |

నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ || ౧౪౧ ||


మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |

లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా || ౧౪౨ ||


భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా |

దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా || ౧౪౩ ||


భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |

రోగపర్వతదంభోలిర్మృత్యుదారుకుఠారికా || ౧౪౪ ||


మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |

అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ || ౧౪౫ ||


క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |

త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా || ౧౪౬ ||


స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః |

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా || ౧౪౭ ||


దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా |

మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా || ౧౪౮ ||


వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |

ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ || ౧౪౯ ||


మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |

త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా || ౧౫౦ ||


సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా |

కపర్దినీ కలామాలా కామధుక్కామరూపిణీ || ౧౫౧ ||


కలానిధిః కావ్యకలా రసజ్ఞా రసశేవధిః |

పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా || ౧౫౨ ||


పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |

పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ || ౧౫౩ ||


మూర్తాఽమూర్తాఽనిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |

సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామిణీ సతీ || ౧౫౪ ||


బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |

ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః || ౧౫౫ ||


ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |

విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః || ౧౫౬ ||


ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ || ౧౫౭ ||


ఛందఃసారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |

ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ || ౧౫౮ ||


జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |

సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకలాత్మికా || ౧౫౯ ||


గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా |

కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా || ౧౬౦ ||


కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా |

కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ || ౧౬౧ ||


అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |

అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా || ౧౬౨ ||


త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |

నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః || ౧౬౩ ||


సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ || ౧౬౪ ||


ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ |

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ || ౧౬౫ ||


విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |

అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ || ౧౬౬ ||


వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |

విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా || ౧౬౭ ||


తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |

సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ || ౧౬౮ ||


సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ |

స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా || ౧౬౯ ||


చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా |

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా || ౧౭౦ ||


దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా |

కౌలినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ || ౧౭౧ ||


స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః || ౧౭౨ ||


విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |

ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ || ౧౭౩ ||


వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |

పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ || ౧౭౪ ||


పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |

శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ || ౧౭౫ ||


ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |

లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా || ౧౭౬ ||


బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ |

సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ || ౧౭౭ ||


సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా |

బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా || ౧౭౮ ||


దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |

జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ || ౧౭౯ ||


యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాఽంబా త్రికోణగా |

అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ || ౧౮౦ ||


అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |

అవ్యాజకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాంతదీపికా || ౧౮౧ ||


ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ || ౧౮౨ ||


శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా |

ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః || ౧౮౩ ||


ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితా రహస్యనామసాహస్ర స్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ||


READ IN -

  1. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Sanskrit
  2. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in English
  3. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Hindi
  4. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu
  5. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Tamil
  6. Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Kannada
  7. Sri Lalitha Sahasranama Stotram Meaning


 Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu.శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం.